This is the "Svensk rätt" page of the "Juridik" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content
Guide till hur du hittar rättsinformation från Sverige, EU och resten av världen.
Last Updated: Mar 8, 2016 URL: http://libguides.ub.gu.se/juridik Print Guide RSS Updates

Svensk rätt Print Page
  Search: 
 
 

Lagar

Lagtext

Lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling, SFS. Denna står på plan 5, Ekonomiska biblioteket.

Ett urval lagar och förordningar ingår i olika lagböcker (Sveriges Rikes Lag, Karnovs lagsamling, Sveriges Lagar). De tio senaste upplagorna av dessa lagböcker står på plan 5. Äldre lagböcker finns i magasin och kan beställas via universitetsbibliotekets katalog, Gunda.

I databaserna Infotorg Juridik - RättsbankenKarnov och Zeteo kan du söka fram lagar och förordningar. Ändringar förs löpande in i den lagtext du hittar i dessa baser. Är du student eller anställd vid Göteborgs universitet har du tillgång till databaserna hemifrån.

Lagar och förordningar är också tillgängliga via olika publika webbplatser: Lagrummet och Riksdagen - dokument. Ändringar förs löpande in i lagtexten.

Lagändringar

Uppgift om vilka ändringar av en lag som gjorts sedan dess tillkomst finns i SFS-registret. Registret i elektronisk form når du via Lagrummet eller via Infotorg Juridik - Rättsbanken. Även databasen Rättsnätet- Svensk Lagsamling ger besked om de ändringar en lag genomgått. (Sök fram lagtexten, se under länken Fakta och historik.) Ändringarna förs löpande in i den lagtext du hittar i dessa baser.

Myndighetsföreskrifter

Lagrummets webbplats finns länkar till myndigheternas författningssamlingar

 

Förarbeten

Förarbeten till en lag eller lagändring

Hänvisning till proposition och utskottsbetänkande som föregått en lag eller en lagändring hittar du bl.a. i SFS-registret. Registret når du bl.a via Lagrummet. Med hjälp av hänvisningen kan du sedan söka fram proposition och utskottsbetänkande i databaserna Infotorg juridik, Karnov eller Zeteo. Du kan också hitta propositioner och utskottsbetänkanden via Riksdagen - dokument. Propositioner och utskottsbetänkanden i tryckt form ingår i Riksdagstrycket, som står på plan 5.

Du får uppgift om SOU eller Ds som ligger till grund för en proposition i de inledande avsnitten i propositionen. SOU och Ds i elektronisk form kan du söka fram på regeringens webbplats, via Infotorg juridik, Karnov eller Zeteo. SOU och Ds i tryckt form finns på plan 5 (Ds från 2002-, SOU från 2001-). Äldre SOU och Ds står på plan 1.

SOU och Ds remitteras till myndigheter, organisationer m.fl. Remissinstansernas åsikter redovisas kortfattat i propositionen. Remissvar som inkommit till ansvarigt departement blir offentlig handling. Vill du läsa remissvar i sin helhet vänder du dig dit. Vissa remissinstanser publicerar själva sina remissvar på sin hemsida eller i egen tidskrift. En lista över remissinstanserna brukar finnas som bilaga i propositionen.

Om en remiss har lämnats till Lagrådet hittar du lagrådsremissens lagförslag och Lagrådets yttrande som bilagor i propositionen.

 

Rättspraxis

Rättsfall

Databaserna InfoTorg Juridik-Rättsbanken, Karnov och Zeteo innehåller rättsfall. Där hittar man även ett urval opublicerade domar från t.ex. tingsrätter, hovrätter och förvaltningsrätter. För att få åtkomst till InfoTorgs alla domar från tings- och förvaltningsrätterna i fulltext krävs en personlig inloggning. Maila mats.blomberg@ub.gu.se för att be om en inloggning

Se också det redaktionella materialet (under Artiklar m.m.) i InfoTorg Juridik, nyhetstjänsten Juridik Idag (under Nyheter) i Zeteo och Karnov Nyheter i Karnov.

Dessa tryckta rättsfallssamlingar står på plan 5, Ekonomiska biblioteket:

Nytt Juridiskt Arkiv (NJA) 1874-
Regeringsrättens årsbok (RÅ) 1909-2010 / Rättsfallsreferat från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) 2011-
Rättsfall från hovrätterna (RH) 1980-
Migrationsöverdomstolen (MIG) 2006-

Arbetsdomstolens domar (AD) 1930-
Marknadsdomstolens avgöranden 1971-

Rättsfallsreferat från regeringsrätten och karmmarrätterna 1972-1976 
Rättsfallsreferat från kammarrätterna (RK) 1977-1987
Rättsfall från bostadsdomstolen 1975-1983
Rättsfall från Försäkringsöverdomstolen och försäkringsrätterna (RF) 1979-1995

Kammarrättens årsbok (1927-1972) står i magasin. Ett begränsat antal äldre rättsfall från hovrätterna (-1981) redovisas i Svensk Juristtidnings särskilda rättsfallsavdelning för respektive årgång. 

Beslut från JO och JK

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse ges ut årligen och innehåller ett urval beslut. De två senaste årgångarna står på plan 5, äldre årgångar finns i magasin.

JO:s ämbetsberättelse kan sökas i Karnov (1977/78-) och via Riksdagen-dokument (1998/99-). Du kan söka bland beslut i urval på JO:s webbplats. Ett urval beslut finns även i InfoTorg Juridik-Rättsbanken (2001-) och Zeteo (1980-).

Publikationen JK-beslut (1981-1997) står på plan 5. Ett urval beslut och yttranden (1998-) finns att söka på JK:s webbplats. JK-beslut i urval kan också sökas i InfoTorg (1987-), Karnov (1987-) och Zeteo (1987-).

 

Litteratur

Lagkommentarer och handböcker

Karnov är en lagsamling med korta kommentarer. De tio senaste årens upplagor står på plan 5. Karnovs lagsamling ingår även i databasen Karnov.

Lagkommentarer för särskilda lagar finns på plan 5. De är placerade i hyllan för respektive ämnesområde och kan sökas via universitetsbibliotekets katalog, Gunda.

Nedanstående lagkommentarer från Norstedts Gula och Blå bibliotek samt litteratur från Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning finns också att tillgå via databasen Zeteo (se under Innehåll / Litteratur):

Aktiebolagslagen, Arbetsrätt (Uppsägning av personliga skäl, Uppsägning vid arbetsbrist, Omplacering, Att medbestämmandeförhandla), Brottsbalken, Diskrimineringslagen, Försäkringsavtalsrätt, Förvaltningslagen, Förvaltningsprocesslagen, Föräldrabalken,  Grundlagarna, Inkomstskattelagen, Konkurslagen, Miljöbalken, Nya sociallagarna, Offentlighets- och sekretesslagen, Plan- och bygglagen, Rättegångsbalken, Socialförsäkringsbalken, Utlänningslagen.

Rättspraxis i litteraturen

Böcker i olika ämnen

I databasen InfoTorg Juridik-Rättsbanken ingår söktjänsten Litteratur - referenser (under Artiklar m.m.). Tjänsten innehåller referenser till svensk juridisk litteratur (1971-).

Referenser till litteratur hittar du även i två bibliografier:

  • Rättspraxis i litteraturen av Regner m.fl. Placerad på plan 5. En elektronisk version av samma verk, Rättspraxis i litteraturen på Internet, ingår i databasen Zeteo.
  • Svensk juridisk litteratur av Regner. Placerad på plan 5.

I Gunda, universitetsbibliotekets katalog, ingår Ekonomiska bibliotekets böcker. I Libris, den nationella katalogen, kan du söka efter böcker på andra universitetsbibliotek i Sverige.

Artiklar i olika ämnen

I InfoTorg Juridik-Rättsbanken ingår söktjänsten Artiklar - referenser (under Artiklar m.m.). Här hittar du referenser till artiklar från flera svenska juridiska tidskrifter.

Karnov innehåller artiklar i fulltext från tidskrifterna Svensk Juristtidning (1990-) och Ny juridik (1994-).

Zeteo innehåller artiklari fulltext från Svensk skattetidning (1990-). Se under Innehåll / Artiklar.

Referenser till artiklar från svenska tidskrifter kan också sökas i Artikelsök.

Description

Loading  Loading...

Tip