This is the "EU-rätt" page of the "Juridik" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content
Guide till hur du hittar rättsinformation från Sverige, EU och resten av världen.
Last Updated: Mar 8, 2016 URL: http://libguides.ub.gu.se/juridik Print Guide RSS Updates

EU-rätt Print Page
  Search: 
 
 

Lagstiftning

Hitta EU:s lagstiftning

EU:s lagstiftning publiceras i Europeiska unionens officiella tidskrift (EUT), serie L. Den elektroniska versionen av EUT når man via EUR-lex. I tryck finns EUT (tidigare EGT) till och med 2008 på plan 1. Där står också den svenska specialutgåvan av EUT som innehåller rättsakter från tiden före Sveriges inträde 1995.

Man kan söka efter EU-lagstiftning via EUR-lex, InfoTorg Juridik-Rättsbanken och Karnov (rubrik EU-rätt). EU-fördrag finns även i tryck på plan 4, hylla Oeale(u).

Ett register över gällande lagstiftning på olika områden finns i EUR-lex.

Ta reda på om ett förslag från kommissionen har lett till lagstiftning

I Prelex och Oeil kan du följa beslutsprocessen för olika förslag, med tillhörande dokument. Du kan tex söka på ett förslag från kommissionen (KOM-dokument) och få uppgift om hur långt lagstiftningen kommit.

Avdelningen EU-initiativ i Karnov (under EU-rätt) ger information om nya lagförslag inom olika områden, om hur långt beslutsprocessen kommit och om hur förslagen förväntas påverka Sverige. Regeringens Fakta-PM om EU-förslag och dokument från EU-nämnden hittar du på Riksdagens webbplats.

Ta reda på om ett direktiv genomförts i nationell lagstiftning

Uppgifter om hur ett direktiv implementerats i nationell lagstiftning finns i EUR-lex i anslutning till direktivet (under Bibliografiska uppgifter). Samma uppgifter hittar du också i InfoTorg Juridik-Rättsbanken. Använd det generella sökformuläret under Europarätt. Under Rättslig form väljer du 7 Nationella åtgärder för genomförande av direktiv.

Den svenska myndigheten Kommerskollegium administrerar den s.k. Genomförandedatabasen. Fram till 2009 registrerade man här uppgift om de svenska författningar som genomför ett visst direktiv, samt uppgift om ansvarigt departement. Från och med 2009 anges endast uppgift om direktivets titel och om vilket eller vilka departement som ansvarar för genomförandet.

 

Förberedande akter

Förberedande akter, såsom förslag från Kommissionen (KOM-dokument), kan sökas fram i EUR-lex, InfoTorg och Karnov. Vissa förberedande akter hittar man via institutionernas dokumentregister. Letar man efter äldre dokument, t.ex. äldre KOM-dokument, kan Archive of European Integration (använd browse-funtionen) vara en användbar källa.

Hänvisningar till förberedande akterna till en rättsakt hittar man ofta i anslutning till rättsakten.Man kan även följa ett lagstiftningsärende med tillhörande dokument via databaserna Pre-Lex och OEIL

Kommissionens grön- och vitböcker kan sökas fram via EUR-lex.

 

Rättspraxis

Avgöranden från domstolen och tribunalen publiceras i en rättsfallssamling som fr.o.m. 1995 finns på svenska, kallad Rättsfallssamling från Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätt. Denna står på plan 4, Ekonomiska biblioteket. Rättsfall från tiden före Sveriges inträde i EU finns i den svenska specialutgåvan av rättsfallssamlingen, också placerad på plan 4.

Rättsfallen hittar man även i EUR-lex eller på webbplatsen för Europeiska unionens domstol, Curia. Vidare kan man söka rättsfall i Karnov och i InfoTorg.

En förteckning över litteratur om olika rättsfall hittar man på webbplatsen för Europeiska unionens domstol, under rubriken Rättspraxis. Samma information hittar man också i EUR-lex och InfoTorg i anslutning till respektive dom.

 
Description

Loading  Loading...

Tip