This is the "Hållbar utveckling" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid Sahlgrenska akademin" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid Sahlgrenska akademin   Tags: development, education, sustainable  

Den här guiden är tänkt som en hjälp till lärare vid Sahlgrenska Akademin i arbetet med integrering av hållbar utveckling i utbildningsprogrammen.
Last Updated: Oct 24, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_SA Print Guide

Hållbar utveckling Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

Obs! Lärandemålen nedan är ej formulerade för att uppfylla hållbarhetsmärkningens kriterier vid GU – vissa gör dock detta ändå och lärare som vill hållbarhetsmärka en kurs behöver själv kontrollera lärandemål mot kriterierna.

Ett nationellt arbete resulterade i förslag till lärandemål för olika vetenskapliga områden. Se nedanstående fil NSUH-projekt.

Filen nedan, Lärandemål HU innehåller förslag på lärandemål från SA, men också från KI och Blekinge.

KI-kurs Hållbar utveckling inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp vars lärandemål finns samlade i den andra filen.

I KTH's verktygslåda finns förslag på övergripande generella lärandemål, som mycket väl kan användas av andra kurser och program, kanske framförallt på utbildningsplanenivå. Målen i förslaget finns i en Wordfil nedan.

FN's hållbarhetsmål

-   beskriva hur FNs SDGs är kopplade till miljö, hälsa och ekonomi

-   reflektera över vilka av FNs SDGs (inkl delmål) som påverkar dig själv

-   diskutera om/hur det skulle vara möjligt att förändra utvecklingen i Sverige/i världen så att den följer FNs SDGs

 

Inledning

Klicka på bilden för större bild och källa!

I DET HÄR TEMAT PRESENTERAS BEGEPPET HÅLLBAR UTVECKLING MER ALLMÄNT 

VAR, NÄR I UTBILDNINGEN?

Själva begreppet hållbar utveckling behöver sannolikt tas upp tidigt i programmet så att man också kan presentera hur HU kommer in i utbildningen på olika sätt och så att man senare kan återknyta till begreppet. I vissa program, där studenterna i början har en ganska vag uppfattning om vilken deras egen yrkesroll kan bli så kan just relationen till det egna yrket komma in senare.

 VAD?

(Observera att denna sida innehåller några filmer längst ner i mitten, under Resurser!)

För tolkning av begreppet hållbar utveckling se Word-fil  Begreppet hållbar utveckling längst ner i denna box.

1. Studenterna behöver kunskap och förståelse för begreppet och utmaningen HU i globalt perspektiv

2. HU behöver relateras till det egna området och det behöver tydliggöras vilka områden/teman i programmet som särskilt relateras till HU och vilka kunskaper, färdigheter och värderingar som studenterna förväntas nå i och med detta, dvs det behöver finnas lärandemål på programnivå och på kursnivå.

3. För lärandemål på programnivå kan man utgå ifrån hur man tänker sig att en student, som haft HU i sin utbildning, skiljer sig från en som inte haft det i termer av kunskap, färdigheter och värderingsförmåga.

Nedanstående bild visar utmaningen hållbar utveckling genom förhållandet mellan Human Development Index (HDI, hälsa, utbildning, ekonomi) och ekologiskt fotavtryck (se fliken ekologiskt fotavtryck) för länder i olika världsdelar. På en animerad version av diagrammet från Global Footprint Network kan man också se utvecklingen samt vilka de enskilda länderna är.

http://www.wwf.se/source.php?id=1309207Klicka på figuren för större bild!

från Världsnaturfonden WWF

Den stora utmaningen består i att för att nå en hållbar värld så behöver alla länder befinna sig i den lilla rutan längst ner till höger i diagrammet, vilket innebär att vissa länder behöver kraftigt höja sitt HDI utan att höja sitt fotavtryck, medan andra länder kraftigt behöver sänka sitt fotavtryck utan att minska HDI. Samtidigt är länder ömsesidigt beroende av varandra och såväl ekonomi som ekologi och sociala förhållanden hänger samman globalt.

FN's agenda för hållbar utveckling 2016-2030 - från åtta milleniemål till 17 hållbarhetsmål (SDG)

Denna agenda är en handlingsplan för människor, planeten och välfärd. Det syftar också till att stärka världsfreden. Att utrota fattigdomen i alla dess former och dimensioner, inklusive extrem fattigdom, är den största globala utmaningen och ett absolut krav för en hållbar utveckling. De 17 Hållbarhetsmålen och de 169 delmålen visar omfattningen och ambitionen av denna nya universella agendan. De försöker att bygga på millennieutvecklingsmålen och fullfölja vad de inte uppnådde. De försöker förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla och att uppnå jämställdhet och självständighet för alla kvinnor och flickor. De är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomiska, sociala och miljömässiga.

 

Resurser

För specifika resurser till hållbar utveckling i hälso- och sjukvård se under Resurser i temat Ekologiskt fotavtryck!

Världsnaturfonden (WWF) har några utmärkta websidor under Hållbar utveckling inom högre utbildning. Bl.a. finns resurser i form av ett bildspel med tillhörande textdokument som kan laddas ner och direkt användas i undervisning eller för egen inläsning. Här finns också "inspirationsskriften" Hållbar utveckling och lärande med exempel från högskolor och universitet.

Det finns förstås väldigt mycket litteratur inom området och här följer ett axplock, som förhoppningsvis skall vara extra lättillgängligt

En nyligen utkommen bok Fundamentals of Sustainable Development, Routledge, 2012, av Niko Roorda et.al. är en utmärkt introduktion till begreppet hållbar utveckling och till den globala utmaningen. Boken används bl.a. på Karlstads universitet i en kurs för lärare. Till boken hör en websida med väldigt mycket extra material, som i sin studentdel ligger öppet med övningar, lärandemål, extramaterial, korta filmer etc. Det finns också en lärardel som kräver inloggning, som man får när man köper boken (ca 350 kr).

Några andra grundläggande böcker om hållbar utveckling/sustainable development:

S Dresner (2008): The Principles of Sustainability, Earthscan from Routledge.

JA Elliott (2013): An Introduction to Sustainable Development, Routledge, New York

F Gröndahl & M Svanström (2010): Hållbar utveckling - en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare, Liber, Stockholm, med teknisk inriktning

C. H Lyttkens (2012): Människan - en ohållbar historia? Möjligheter till en hållbar utveckling ur ett historiskt perspektiv, Lyttkens Forlag, Angered

G Sundqvist (2003): Uthållig utveckling - mänsklighetens framtid, Studentlitteratur, Lund.

Några ytterligare böcker på svenska är antologier och har främst samhällsvetenskapliga perspektiv:

SC Jagers (red.) (2005): Hållbar utveckling som politik - om miljöpolitikens grundproblem, Liber, Malmö.

P Wickenberg et.al. (red.) (2004): Miljö och hållbar utveckling - samhällsvetenskapliga perspektiv från en lundahorisont, Studentlitteratur, Lund.

A Öckerman & E Friman (red.) (2003): Hela världen. Samhälleliga och kulturella perspektiv på miljökrisen, Studentlitteratur, Lund.

 Erik Andersson och Sverker C Jagers lilla bok Global Hållbar Utveckling, Folkuniversitet från 2008 har också en studiehandledning som går att ladda ner.

Formas Fokuserar är en serie böcker, sammanställning av vetenskaplig kunskap, inom olika hållbarhetsområden. Böckerna kostar ca 50 kr men är gratis nedladdningsbara både som pdf och som ljudfiler

Från regeringens hemsida kan man ladda ner UNECE's strategidokument för utbildning för hållbar utveckling

En PowerPoint-presentation av den amerikanske ekonomen och FN-rådgivaren Jeffrey Sachs.

Under Lärandeaktiviteter föreslås externa föreläsare för presentation av den globala utmaningen och hållbar utveckling. Vid sidan av lärare från Statsvetenskap så finns ett antal lärare på Inst för globala studier, där man har kurser i Hållbar utveckling. Folkhälsovetarprogrammet har ett nära samarbete med dem.

   

  Filmer

  • En föreläsning om näringslivet och hållbar utveckling av Björn Stigson, gästprofessor på Handelshögskolan, från URPlay och GU
  • Här planeras också ett par kortare introduktionsfilmer mera direkt riktade till akademins lärare/studenter
  • Och här en liten film om att vi bara har en jord:
   

  Lärandeaktiviteter

  Föreläsningar med reflektionsuppgifter

  -Mats Sandberg, prof. och miljösamordnare, SA, GU har idag en dryg timmas introduktion till miljöledningssystemet och hållbar utveckling för samtliga studenter. Studenter kan i samband med denna ges uppgiften att reflektera över a) förväntningar på den kommande utbildningen, b) föreställningar om hur HU kan hanteras i yrket, c) det personliga ansvaret etc.

  - Fördjupad tvärvetenskaplig introduktion från andra vetenskapsområden med forskning inom hållbar utveckling har förmedlats av t.ex. Sverker Jagers, prof. statsvetenskap, GU med föreläsning följt av studieuppgift. Se nedan filen "Studieuppgift Odont...."! Björn Rönnerstrand, doktorand, Statsvetenskap,GU, har varit i spec.ssk-programmet och på sid 2 i nedanstående fil finns uppgift.

  Studieuppgifter

  - Söka kunskap om och reflektera över egna vanors påverkan på natur, klimat och  andra människors sociala och ekonomiska förhållanden på olika ställen i världen nu och i framtiden.

  - Ssk.programmet, termin 1, gör en enkel hållbarhetsanalys enligt fil nedan.

  - Chalmers exempelsamling (även som fil nedan) kan också ge inspiration.

  - I WWF's multimediaverktyg, som nämns i inledningen, finns också många övningar och frågor att reflektera över

  Quiz

  En liten quiz från KTH med frågor att diskutera och fundera över.

  Description

  Loading  Loading...

  Tip