This is the "Läkemedel" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid Sahlgrenska akademin" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid Sahlgrenska akademin   Tags: development, education, sustainable  

Den här guiden är tänkt som en hjälp till lärare vid Sahlgrenska Akademin i arbetet med integrering av hållbar utveckling i utbildningsprogrammen.
Last Updated: Oct 24, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_SA Print Guide

Läkemedel Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

Obs! Lärandemålen nedan är ej formulerade för att uppfylla hållbarhetsmärkningens kriterier vid GU – vissa gör dock detta ändå och lärare som vill hållbarhetsmärka en kurs behöver själv kontrollera lärandemål mot kriterierna.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

 -  ha kunskap om hur läkemedel påverkar miljön samt hur läkemedel ska hanteras för att undvika hot mot miljön

 -  kunna redogöra för läkemedels tillverkning, användning och avfall ur ett globalt hållbarhetsperspektiv

 Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

 -   ur ett HU-perspektiv diskutera val av material, metoder och användningsområden i examensarbetet.

 Värderingsförmåga och förhållningssätt

 Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

 -    väga in hänsyn till miljö och hållbar utveckling i arbetet och att kunna argumentera för detta inför kollegor och patienter

 -    reflektera över avfallshantering och ämnens omsättning i miljön ur ett hållbarhetsperspektiv

-     reflektera över hur användning av teknik, material och läkemedel påverkar miljö och kretslopp

 -    analysera och argumentera för användning av material och läkemedel ur ett hållbarhetsperspektiv

 

   

  Inledning

  HÄR DISKUTERAS LÄKEMEDELS EFFEKTER PÅ GLOBAL MILJÖ OCH PÅ HÄLSA, SOCIALA OCH EKONOMISKA FÖRHÅLLANDEN (FÖR MÄNNISKOR SOM INTE BEHANDLAS MED LÄKEMEDLET) I LÄKEMEDLETS TILLVERKNINGSFAS, ANVÄNDNINGSFAS OCH AVFALLSFAS.

  ÄVEN GLOBAL TILLGÅNG TILL LIVSNÖDVÄNDIGA LÄKEMEDEL TILL RIMLIGA PRISER BEHANDLAS.

   VAR, NÄR I UTBILDNINGEN?

  I alla kurser där man lär om läkemedel, men även som en uppgift att arbeta med t.ex. under VFU

   VAD?

  Läkemedel är potenta ämnen vars positiva effekter att lindra och bota bör vägas mot bl.a. effekter på global miljö och på hälsa, sociala och ekonomiska i läkemedlets tillverkningsfas, användningsfas och avfallsfas. En global hållbarhetsanalys av läkemedel innefattar alltså dels social livscykelanalys av läkemedel där man studerar läkemedels påverkan på miljö och på människors sociala och ekonomiska förhållanden vid tillverkning, användning (hur även människor som inte behandlas kan påverkas) och avfall. Men även sociala aspekter såsom global tillgång till livsnödvändiga läkemedel bör tas upp, även om detta också kan behandlas under global folkhälsa.

  Många intressenter arbetar med att minska läkemedels negativa effekter på miljön i den totala livscykeln. Akademin har en forskargrupp ledd av professor Joakim Larsson, som bland mycket annat studerar effekter på miljö och människor vid tillverkning av antibiotika och flera andra farmakas påverkan på natur och miljö i olika livscykelfaser. Men även regioner och landsting, apotek, läkemedelsindustrin, Läkemedelsverket samt ideella organisationer är aktiva när det gäller läkemedels miljöpåverkan. Se nedan under resurser!

  Arbetet för en ökad global tillgång till livsviktiga läkemedel till en rimlig kostnad drivs av bl.a. FN, WHO, universitet via konferenser och forskning samt av frivilligorganisationer.

    

   Resurser

   Kontakta Joakim Larsson och hans medarbetare för hjälp med undervisning, studieuppgifter och examination. Sök Joakim Larsson via CMG 

   Hos MistraPharma, som bl.a. finansierar en del av ovanstående forskning, finns vetenskapliga artiklar från projekten listade

   En populärvetenskaplig presentation av Joakim Larssons forskning om miljökonsekvenser vid tillverkning av antibiotika i Indien.

   En vetenskaplig artikel av Joakim Larsson: Release of Active Pharmaceutical Ingredients from Manufacturing Sites — Need for New Management Strategies.

   Västra Götalandsregionens har i sitt arbete för att minska läkemedels miljöpåverkan publicerat en strategi och en handlingsplan.

   Apoteket visar i en Hållbarhetsredovisning hur man arbetat med miljöbedömningar och miljömärkning av läkemedel. Säkert har också andra apoteksbolag liknande arbete.

   Apoteket har också gett ut två lättlästa skrifter: Läkemedel och miljö och En frisk framtid som kan laddas ner från den här sidan (båda finns också som dokument nedan)

   Apoteket har en uppförandekod som innehåller krav för hållbar utveckling för leverantörer av egenvårdsprodukter.

   Även läkemedelsindustrin bedriver ett arbete när det gäller läkemedel och miljö - mer information om detta finns säkert på respektive företag.

   Läkare för miljön har en sida om Läkemedel, hälsa och miljö, som länkar vidare till andra texter och web-resurser.

   Inom ramen för milleniemål 8 arbetar FN med global tillgång till livsnödvändiga läkemedel, Se sid 51 i rapporten om Milleniemål 8. Även WHO har förstås ett omfattande arbete om tillgång till läkemedel.

   Organisationen Läkare utan gränser har en speciell kampanj för tillgång till läkemedel, som också finns presenterad på dess internationella sida. 

   En vetenskaplig artikel Pharmaceutical companies and global lack of access to medicines: strengthening accountability under the right to health. om läkemedelsindustrins svala intresse för global tillgång till läkemedel till rimliga priser.

    

   Filmer

    

   Lärandeaktiviteter

   Eget arbete

   Uppgift för studenter: Hur olika organisationer arbetar med läkemedel och hållbar utveckling och vilka de mest centrala problemen anses vara. Det finns också en hel del forskning.

   Föreläsning

   När Joakim Larsson ansvarat för undervisningen så har han också gett studenterna uppgifter. I den mån dessa uppgifter enbart hanterar miljö så kan de kompletteras med sociala och ekonomiska aspekter, som studenterna själva får söka information om

   I nedanstående wordfil finns några förslag till lärandeaktiviteter:

   Description

   Loading  Loading...

   Tip