This is the "Klimatförändringar" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid Sahlgrenska akademin" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid Sahlgrenska akademin   Tags: development, education, sustainable  

Den här guiden är tänkt som en hjälp till lärare vid Sahlgrenska Akademin i arbetet med integrering av hållbar utveckling i utbildningsprogrammen.
Last Updated: Oct 24, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_SA Print Guide

Klimatförändringar Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

Obs! Lärandemålen nedan är ej formulerade för att uppfylla hållbarhetsmärkningens kriterier vid GU – vissa gör dock detta ändå och lärare som vill hållbarhetsmärka en kurs behöver själv kontrollera lärandemål mot kriterierna.

Kunskap och förståelse

- Redogöra för direkta och indirekta hälsoeffekter av den förväntade klimatförändringen

- Redogöra för förväntade hälsoeffekter av klimatförändringar samt diskutera hur dessa kan förebyggas och bemötas (KI)

- Reflektera över samband mellan smittspridning och klimatförändringar i ett globaliseringsperspektiv.

- Förklara hur olika levnadsvanor påverkar klimat och global folkhälsa (Umeå, Hem och konsumentkunskap)

-   beskriva hur klimatförändringarna är kopplade till miljö, hälsa och ekonomi

-   reflektera över det egna bidraget till klimatgaser och hur det skulle påverka klimat, miljö, ekonomi om alla världsmedborgare hade samma bidrag

-  diskutera om/hur det skulle vara möjligt att förändra klimatpåverkan för sig själv/i Sverige/i världen så att den blir mera klimatsmart

   

  Inledning


  HÄR BEHANDLAS KLIMATFÖRÄNDRINGARS PÅVERKAN PÅ HÄLSAN GLOBALT OCH LOKALT -

  För sjukvårdens påverkan på klimatet, se fliken Ekologiskt fotavtryck

  NÄR, VAR I UTBILDNINGEN?

  I samband med att man lär generellt om sjukdomar, framtidens sjukdomar eller om sjukdomars utbredning, eller att detta tas upp för vart och ett av de sjukdomsområden som är aktuella: infektionssjukdomar, värmerelaterade sjukdomstillstånd, folkhälsa, global sjukdomsbörda, luftvägsproblem, psykiska problem etc

  VAD?

  (Observera att denna sida innehåller två filmer längst ner i mitten, under Resurser!)

  Dels behövs allmänna kunskaper om växthuseffekt och klimatförändringar och vad vi vet idag om dessa idag. Rapporten från FN's klimatpanel, IPCC,  från 2013 kan vara en lämplig utgångspunkt. Mer populärvetenskapliga sammanfattningar av den finns på många ställen, t.ex. från Naturvårdsverket.

  Dels behövs fakta om hur klimatförändringar påverkar hälsa globalt och lokalt. Man brukar skilja på direkta hälsoeffekter och indirekta hälsoeffekter av klimatförändringar.

  The Lancet Commission on Health and Climate Change 2015 om hälsa och klimat har bildats för att kartlägga effekterna av klimatförändringen, och de politiska åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa bästa möjliga för hälsa för befolkningen i hela världen. Kommissionen är tvärvetenskaplig och internationell, med stark samverkan mellan akademiska centra i Europa och Kina. Ett centralt budskap från kommissionens arbete är att arbetet med att ta itu med klimatförändringarna kan bli den största möjligheten för att förbättra den globala hälsa på 21-talet. De viktigaste budskapen från kommissionen sammanfattas i 4 sektioner, tillsammans med tio rekommendationer för att påskynda åtgärder under de kommande 5 åren. Se nedan under resurser!

  Beroende av vilken nivå studenterna befinner sig på och vilket program så kan detta område lämpa sig extra bra för självständiga, studentcentrerat arbete – att själva ta fram information och sätta samman om klimatförändringarnas direkta och indirekta effekter på hälsan..

  Ill. från www.freedigitalphotos.net 

   

    

   Resurser

   The Lancet Commissions gav i juni 2015 ut en omfattande översikt över klimat och hälsa i rapporten Health and climate change: policy responses to protect public health 

   Tidigare publicerad artikel från 2009 Managing the health effects of climate change

   Naturvårdsverket om IPCC's rapport 2013. Nyckelbudskapen i rapporten (också som fil nedan)

   På nätet finns mycket information såväl vetenskapliga artiklar som dokument från internationella och nationella organisationer och från stat, kommun och landsting under sökord som climate change and health, klimatförändringar  och hälsa.

   Elisabet Lindgren, forskare vid Miljömedicin på Karolinska Institutet, är kanske vår mest namnkunnige forskare inom området. Hon har också arbetat i FN's klimatpanel IPCC. Se en föreläsning med henne under Filmer nedan!

   På GU ges kurser om Klimatförändringar och samhälle bl.a. på Institutionen för geovetenskaper och kunskaper om klimatförändringar och hälsa finns på enheten för socialmedicin samt institutionen för globala studier, humanekologi.

   Forskare och doktorander vid naturvetenskapliga fakulteten, t.ex. forskargrupperna som leds av prof. Deliang Chen och Ulf Molau är intresserade av att komma till utbildningarna och presentera klimatförändringar och deras konsekvenser.

   Läkare för miljön har en litteraturlista för Klimat och hälsa

   Folkhälsoinstitutet har gett ut en broschyr som heter Klimatförändringar och folkhälsa

    

   Filmer

   Elisabet Lindgren föreläser om Klimatförändringar och hälsa

   GU's Global Week 2012: Om klimatförändringen och relationen mellan människa och jord, föreläsning av Katherine Richardson

    

    

   Film

   Klimatseminarium under Global Week på GU 12 november 2013  med Helena Lindholm-Schultz, Deliang Chen, Håkan Thörn och Mithika Mwenda

    

   Lärandeaktiviteter

   Hur klimatförändringar påverkar hälsa globalt och lokalt idag och imorgon lämpar sig väl för studenternas egna aktiviteter att samla, reflektera över och diskutera information och kunskap från såväl vetenskapliga studier som  från internationella och nationella organisationers publicerade dokument.

   Barnmorskeprogrammet beskriver ett seminarium:

   ”Seminariet Klimatfrågan i ett genusperspektiv, som behandlar hur kvinnors och barns hälsa är särskilt utsatt inför klimathotet t ex i samband med översvämningar. Här belyses även vad vi kan göra för att själva bidra till en hållbar utveckling ” (RUGA-rapporten 2011)

   Apotekarprogrammet föreslår i samma RUGA-rapport:

   • Identifiera och reflektera över samband mellan spridning av mikroorganismer och: Globalisering Fattigdom i världen Klimatförändringar Västerländska vanor/resor/turism etc

   • Vilka dilemma finns mellan turism/klimat/sjukdomar/ekonomi/ fattigdom globalt? ”

    

    Description

    Loading  Loading...

    Tip