This is the "Global hälsa" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid Sahlgrenska akademin" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid Sahlgrenska akademin   Tags: development, education, sustainable  

Den här guiden är tänkt som en hjälp till lärare vid Sahlgrenska Akademin i arbetet med integrering av hållbar utveckling i utbildningsprogrammen.
Last Updated: Oct 24, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_SA Print Guide

Global hälsa Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

Obs! Lärandemålen nedan är ej formulerade för att uppfylla hållbarhetsmärkningens kriterier vid GU – vissa gör dock detta ändå och lärare som vill hållbarhetsmärka en kurs behöver själv kontrollera lärandemål mot kriterierna.

Här längst ner finns ett Word-dokument med lärandemål inrapporterade från SA, en kursplan för kursen Global Health på SA samt en kursplan från KI.


Några lärandemål om communicable diseases:

Kunskap och förståelse

- tydliggöra folkhälsans bestämningsfaktorer utifrån smittspridningsperspektiv, nationellt och globalt, relaterat till hållbar utveckling. (Vårdvetenskap OM0311)

 Värderingsförmåga och förhållningssätt

- reflektera över samband mellan smittspridning och klimatförändringar i ett globaliseringsperspektiv (Vårdvetenskap OM0311)

 - reflektera över sambandet mellan smittspridning och globalisering, fattigdom, livsvillkor, miljöförstöring och levnadsvanor i olika delar av världen samt hinder och möjligheter för en hållbar utveckling inom området. (Vårdvetenskap OM4220)

Om Planetär hälsa

-  beskriva begreppet planetär hälsa

-  reflektera över kopplingen mellan planetära gränsvillkor och mänsklig hälsa

-  beskriva vilka av FNs SDG är kopplade till planetär hälsa

Om biologisk mångfald och internationell handel

-  beskriva hur internationell handel  är kopplad  till miljö, hälsa och ekonomi

-  reflektera över den egna konsumtionen och hur den via handel kan påverka klimat, hälsa, miljö, ekonomi

-  diskutera om/hur det skulle vara möjligt att behålla en handel i Sverige/i världen så att den blir mera hållbar

 

Inledning

HÄR BEHANDLAS GLOBAL FOLKHÄLSA OCH DESS BESTÄMNINGSFAKTORER INKLUSIVE MILJÖ OCH LIVSVILLKOR SAMT MILJÖFÖRSTÖRING/NATURKATASTROFER OCH OHÄLSA.

NÄR, VAR I UTBILDNINGEN?

I samband med att man har ett kursinnehåll som berör global folkhälsa eller stora sjukdomsgruppers globala utbredning kan också frågor om skilda sjukdomsorsaker i olika delar av världen och miljön och ekonomins betydelse globalt för sjukdomsbörda beröras.

VAD?

(Observera att denna sida innehåller några filmer längst ner i mitten, under Resurser!)

Global folkhälsa och dess bestämningsfaktorer inklusive miljö och livsvillkor innefattar bl.a. hur samma sjukdom kan ha olika relationer till omgivande miljö beroende på var i världen man befinner sig. T.ex. så har luftvägsrelaterade sjukdomar andra risker och orsaker i ett land där man lagar mat vid öppen eld än i Sverige. Även ohälsa av miljöförstöring/naturkatastrofer finns här.

Utbredning, behandling och dödlighet i communicable diseases, smittsamma sjukdomar, inklusive influensor, zoonoser, barnsjukdomar, tropiska sjukdomar, HIV/AIDS m.fl. påverkas i hög grad inte bara av klimatförändringar utan också av migration, turism, arbetsförhållanden, utbildning, tillgång till rent vatten, hygienmöjligheter, livsvillkor, ekonomi, kulturella föreställningar, politiska beslut etc.

 Biologisk mångfald

En viktig miljöförändring är minskningen av den biologiska mångfalden. Relationen till hälsa finns beskriven i en Lancet-artikeln om planetär hälsa som nämndes tidigare. WHO har publicerat en skrift som fokuserar helt på biologisk mångfald och hälsa. En sammanfattning i punktform ur boken finns som pdf nedan.

Den biologiska mångfalden påverkas i sin tur av mänskliga aktiviteter, som  orsakar en accelererande nedgång av världens biologiska mångfald. Dagens alltmer globaliserade ekonomi påskyndar nedbrytningen av livsmiljöer långt bort från platsen för konsumtionen. I en artikel i Nature om internationell handel och biologisk mångfald visas att ett signifikant antal arter är hotade på grund av internationell handel längs komplexa vägar, och att i synnerhet konsumenter i utvecklade länderna orsakar hot mot arter genom sin efterfrågan av råvaror som i slutändan produceras i utvecklingsländer. Man fann att ca 30% av de hotade arterna globalt beror på den internationella handeln. I många utvecklade länder orsakar konsumtionen av importerade kaffe, te, socker, textilier, fisk och andra varor ett fotavtryck i biologisk mångfald som är större utomlands än hemma. Resultaten betonar vikten av att undersöka förlusten av biologisk mångfald som ett globalt systemfenomen, istället för att titta på avfallsproducenterna isolerat.

 

 

Ill. från www.freedigitalphotos.net 

 

 

Resurser

The Lancet Commissions har under 2015 publicerat åtminstone två innehållsrika artiklar om klimat, miljöförändringar och global hälsa, Safeguarding human health ... och samt en om kvinnors hälsa och hållbar utveckling.

WHO publicerade 2015 en A State of Knowledge Review om biologisk mångfald och hälsa

För artiklar om klimatförändringar och hälsa se fliken Klimatförändringar.

Vid SA är det framförallt på enheten för socialmedicin,som finns vid institutionen för medicin, som har forskning och utbildning inom global hälsa. Här behöver man klicka sig fram mellan olika program och kurser för att hitta personer att kontakta. Global hälsa finns t.ex. under Läkarprogrammet.  Inom humanekologi  vid institutionen för globala studier finns utbildning och forskning som innefattar global hälsa - och som man därför kan kontakta.

Hälsa och hållbar utveckling - en powerpoint-presentation från WHO.

Statens folkhälsoinstitut har gett ut en skrift: Folkhälsa, hållbar utveckling och globalisering (finns som fil här nedan)

En gratiskurs web-baserad MOOC-kurs i Global Health från Köpenhamns universitet kommer att genomföras 6 veckor i juni 2014 med bl.a. online-föreläsningar och diskussionsfrågor.

Karolinska institutet har en kursplan, Hållbar utveckling inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp där också litteraturlista finns (som pdf här nedan)

FN's sjätte milleniemål handlar om att bekämpa HIV/AIDS, malaria och andra sjukdomar.

Temat Health Education i UNESCOs verktygslåda Teaching and Learning for a Sustainable Future innehåller en hel del intressant material.

 

Filmer

Hans Rosling om Vi och dem

 

Film

Hans Rosling om spädbarnsdödlighet i världen

 

Film

En film från Plan, en internationell barnrättsorganisation om ungdomar, miljöförstöring och hälsa I El Salvador.

 

Lärandeaktiviteter

- Öppet formulerade uppgifter till studenterna att själva ta fram och bearbeta information om sjukdomars globala utbredning och relation till miljö, ekonomi och livsvillkor

- Här nedan finns en fil med studieuppgift i sjuksköterskeprogrammets termin 4 i momentet Global folkhälsa och hållbar utveckling när studenterna läser folkhälsa.

- Från Chalmers är i en fil hämtat några sidor från deras uppgiftssamling Undervisning i och om hållbar utveckling -  29 exempel från Chalmers

- I UNESCOs verktygslåda i Health Education finns en intressant diskussion om HIV/AIDS och landsbygdens utveckling i södra Afrika som kan ges som studieuppgift.

Description

Loading  Loading...

Tip