This is the "Globalisering, etik" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid Sahlgrenska akademin" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid Sahlgrenska akademin   Tags: development, education, sustainable  

Den här guiden är tänkt som en hjälp till lärare vid Sahlgrenska Akademin i arbetet med integrering av hållbar utveckling i utbildningsprogrammen.
Last Updated: Oct 24, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_SA Print Guide

Globalisering, etik Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

Obs! Lärandemålen nedan är ej formulerade för att uppfylla hållbarhetsmärkningens kriterier vid GU – vissa gör dock detta ändå och lärare som vill hållbarhetsmärka en kurs behöver själv kontrollera lärandemål mot kriterierna.

Kunskap och förståelse

- Reflektera över sambandet mellan globalisering, fattigdom, HA‐ utprovning, livsstil, livsvillkor, miljöförstöring och levnadsvanor i olika delar av världen samt hinder och möjligheter för en HU inom området.(audionomprogrammet, SA)

- Beskriva olika värdegrunder och etiska perspektiv på hållbar utveckling samt reflektera över deras betydelse för sjuksköterskans ansvar

   

  Inledning


  TEMAT BERÖR GLOBALISERINGENS KONSEKVENSER FÖR DET EGNA OMRÅDET, REFLEKTIONER ÖVER DEN ENSKILDES ELLER ORGANISATIONERS/NATIONERS ANSVAR I EN GLOBALISERAD VÄRLD SAMT FÖRSTÅELSE FÖR OLIKA MILJÖETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN

  NÄR, VAR I UTBILDNINGEN?

  Sannolikt lämpligt i samband med lärande om etiska frågor, tidigt i utbildningen

  VAD?

  Skillnaden mellan globalisering – internationalisering

  Globaliseringens konsekvenser för den egna verksamheten, negativa och positiva med ökad migration, flyktingströmmar, ohälsa pga av klimatförändringar eller pga försämrade livsvillkor när naturresurser utarmas, ökad smittspridning etc, men också snabbare utbyte av kunskap, nya och traditionella behandlingsalternativ mm

  Globaliseringens etik: många etiker hävdar att globaliseringen också ställer nya krav på hur vi bör förhåller oss till andra människor. Vilka/vad har vi ansvar för? Som professionella och som medborgare i en globaliserad värld?

  Yrkesetiska koder innehåller ofta ansvar för natur och samhälle. Se t.ex. etisk kod för sjuksköterskor (sid 4)

  Ett annat område för etiska reflektioner är miljöetik, dvs människans sätt att förhålla sig till natur och miljö: en grov indelning görs i antropocentrisk (människocentrerad) och icke-antropocentrisk miljöetik. Den förstnämnda innebär att man ser natur och miljö främst som resurs för människan och hennes liv och välbefinnande och med rätt att hantera naturen efter sitt eget gottfinnande, medan ett icke-antropocentriskt synsätt innebär att man ser människan som en del av natur och miljö utan några särskilda rättigheter i förhållande till t.ex. andra arter eller hela ekosystem. En förståelse för olika miljöetiska ställningstagande kan också ge en större förståelse för människors eller kulturers olika ställningstagande till frågor som rör t.ex. djurförsök eller användning av andra naturresurser.

    

   Resurser

   Såväl globaliseringsetik som miljöetik berörs i de flesta böcker om hållbar utveckling. Det finns således en hel del också på svenska. Se litteraturlista under temat Hållbar Utveckling!

   På GU finns professor Bengt Brülde, bengt.brylde@filosofi.gu.se , som bl.a. skrivit boken Hur bör vi handla? (tillsammans med Joakim Sandberg) samt artiklar och böcker om olika aspekter på globalisering, etik och hälsa bland mycket annat. Brülde har en artikel Om global rättvisa i Filosofisk tidskrift 2010/2. Kontakta honom för tillgång till denna i undervisning, evetuellt också för föreläsning!

   Från Vetenskapsrådet kan man få tillgång till Göran Collses artikel Globaliseringens etik

   Nedan finns också en text av Barbosa da Silva som diskuterar globaliseringens etik (tillgång via personlig kontakt)

   Litteraturtips:

   Brülde, B. och J. Sandberg (2012). Hur bör vi handla?: filosofiska tankar om rättvisemärkt, vegetariskt & ekologiskt. Stockholm, Thales.

   Collste, G. (2004). Globalisering och global rättvisa. Lund, Studentlitteratur.

   DesJardins, J. R. (2013). Environmental ethics: an introduction to environmental philosophy. Australia, Wadsworth Cengage Learning

   Singer, P. (2003). En värld: globaliseringens etik. Stockholm, Thales.

   Stenmark, M. (2000). Miljöetik och miljövård: miljöfrågornas värderingsmässiga dimension. Lund, Studentlitteratur.

    

   Filmer

    

   Lärandeaktiviteter

   Audionomprogrammet föreslår följande uppgift för studenterna:

   - Studenternas uppgift blir att skriva en inlämningsuppgift där de reflekterar över HA utprovning och vilken teknik som är mest förekommande i I resp. Uländer. Vidare syfte är också att reflektera över nano tekniken i dagens HA och koppla detta till nanopartiklars inverkan på miljön.

   Sjuksköterskeprogrammet har använt uppgifter i nedanstående fil.


   Description

   Loading  Loading...

   Tip