This is the "Naturens gränser" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid Handelshögskolan" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid Handelshögskolan   Tags: development, education, sustainable  

Den här guiden är tänkt som en hjälp till lärare vid Handelshögskolan i arbetet med integrering av hållbar utveckling i utbildningen.
Last Updated: Jun 1, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_Handels Print Guide

Naturens gränser Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

 

Inledning

NATURENS GRÄNSER

Demografisk utveckling och livsstilfrågor i relation till utnyttjandet av naturresurser (inklusive energi) eller ekosystemens begränsade förmåga att tillgodose mänsklighetens behov.

Den demografiska utvecklingen de senaste decennierna har varit dramatisk. År 1950 uppgick värdens befolkning 2,5 miljarder människor.  Siffran var 2013 7,2 miljarder och 2050 väntas den globala befolkningen uppgå till 9,6 miljarder (FN 2012).

Sedan 70-talet har den globala genomsnittliga reala tillväxten legat på mellan 3-4% årligen (IMF), vilket inneburit att världsekonomin fyrdubblats under denna tid. Den ekonomiska tillväxten har inneburit kraftigt ökad levnadsstandard och den förväntade genonsnittliga livslängden globalt har ökat från 47 år 1955 till 69 år 2010 (FN 2012).

Större och rikare befolkning innebär naturligtvis också ökande efterfrågan på mark och olika typer av naturresurser. Den ökade efterfrågan och konsumtionen av fossila bränslen började öka kraftigt under 1950-talet. Mellan 1950 till 2008 ökade utsläppen med en faktor 6 (EPA, 2014). En annan livsstilsbetingad konsumtionsvara som precis som fossila bränslen ökar med ökad inkomst är kött. Köttkonsumtionen i utvecklingsländer mer än fördubblades mellan 1980 och 2005, och trenden väntas fortsätta. Genomsnittet per capita är idag 31kg i utvecklingsländer och 82kg i industrialiserade länder (FAO, 2009).

Ett sätt att beskriva människans påverkan och beroende av ekosystemen är konceptet planetens gränser (Rockström, 2009). I modellen har gränsvärde för nio viktiga miljöproblem kvantifierats. Klimatförändring, markanvändning och förlust av biodiversitet är exempel på sådana gränser vilka, om de överskrids, riskerar att ge långtgående irreversibla effekter för mänskligheten.  Modellen definierar ett säkert manöverutrymme för mänsklig utveckling och har fått stor spridning efter publiceringen i den vetenskapliga tidsskriften Nature 2009.

Ett delvis annat sätt att se på ekosystemens begränsade förmåga att tillgodose mänsklighetens behov är metodiken ekologiskt fotavtryck. Metoden kvantifierar hur mycket resurser (hur stort fotavtryck) som en människa eller ett land har. Med metodiken beräknas exempelvis ”overshoot day” som är ett försök att kvantifiera när mänsklighetens resursanvändning för ett givet år överskrider planetens förmåga att återskapa dessa förnybara resurser. 2013 beräknades denna dag inträffa 20 augusti.

   

  Filmer

   

  Lärandeaktiviteter

  Description

  Loading  Loading...

  Tip