This is the "Sociala dilemman" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid Handelshögskolan" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid Handelshögskolan   Tags: development, education, sustainable  

Den här guiden är tänkt som en hjälp till lärare vid Handelshögskolan i arbetet med integrering av hållbar utveckling i utbildningen.
Last Updated: Jun 1, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_Handels Print Guide

Sociala dilemman Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

 

Inledning

SOCIALA DILEMMAN

Förutsättningar för mänskligt samarbete i situationer där en samverkanslösning är långsiktigt fördelaktig för alla parter men där varje aktör baserat på snävt egenintresse tjänar på att inte samarbeta.

 Ett socialt dilemma kan brett definieras som en situation då kortsiktiga egenintressen står i konflikt med kollektiva intressen. Sociala dilemman finns på både lokal och global nivå och många utmaningar som mänskligheten idag står inför, såsom exempelvis utfiskning, skogsskövling, klimatförändringar och delar av problemet med antibiotikaresistens, har sin grund i konflikten mellan individens och det kollektivas intresse.

För att lösa problem som uppstår i en social dilemmasituation krävs samarbete och koordinering, och många forskare har gjort betydande insatser inom området. Det finns ett mycket stort antal experimentella studier (både i laboratorium och fältstudier) men också teoetiska studier inom området. Forskningen visar att, i motsats till vad man kan förvänta sig om alla agerade utifrån snävt egenintresse, så är de flesta aktörer så kallade ”conditional cooperators”, dvs hur mycket man väljer att samarbeta beror på hur andra agerar. En stor del av forskningen inom området har fokuserat på vilka institutioner och mekanismer som påverkar samarbete och koordinering i en social dilemmasituation. Sanktioner, gruppstorlek, tillit, reciprocitet, anonymitet och information är några exempel på aspekter som har visat sig påverka graden av samarbete i en social dilemmasituation.

 

   

  Filmer

   

  Lärandeaktiviteter

  Description

  Loading  Loading...

  Tip