This is the "Företagande och marknader" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid Handelshögskolan" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid Handelshögskolan   Tags: development, education, sustainable  

Den här guiden är tänkt som en hjälp till lärare vid Handelshögskolan i arbetet med integrering av hållbar utveckling i utbildningen.
Last Updated: Jun 1, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_Handels Print Guide

Företagande och marknader Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

 

Inledning

FÖRETAGANDE OCH MARKNADER

Sociala eller miljömässiga konsekvenser av företags ageranden och marknaders funktion och hur sådana 'marknadsmisslyckanden' kan mildras genom att förändra företags ageranden och de styrmedel som formar marknaders funktionsätt.

VAR, NÄR I UTBILDNINGEN?

”Marknadsmisslyckanden” är en teknisk term för att beskriva att det finns förhållanden under vilka en marknadsekonomi inte fungerar effektivt. Exempel på sådana förhållanden är om den vara som säljs och köps på marknaden ger upphov till så kallade externaliteter; om varan har karaktären av en ”public good”; om det är imperfekt konkurrens på marknaden; om det finns informationsproblem; transaktionskostnader; eller redan befintliga skatter.

Av stort intresse ur ett hållbarhetsperspektiv är produktion och konsumtion av varor som ger upphov till så kallade negativa externaliteter. Detta innebär (från ett produktionsperspektiv) att produktionen av en vara har en negativ påverkan på någon som inte är involverad i marknadstransaktionen. Om det är utsläpp som ger upphov till den negativa externaliteten kan man i detta avseende betrakta utsläppen som en input i produktionsprocessen och något som har ett värde för företagen. Utsläppen är dock inte prissatta och därmed kommer företag att släppa ut så länge detta ger minskade kostnader för företaget (utan hänsyn taget till den kostnad utsläppen ger upphov till). Myndigheter kan korrigera för detta så kallade marknadsmisslyckande genom att prissätta utsläppen exempelvis genom en skatt, men det finns flera andra möjliga styrmedel såsom subventioner, handel med utsläppsrätter, regleringar av olika slag, information och märkning.

Forskningen inom detta område spänner över ett mycket stort antal styrmedel och externa effekter (både lokala och globala, miljömässiga och sociala). Studierna visar generellt att effekten av olika styrmedel och möjligheten att implementera desamma ofta är kontextuell och påverkas av faktorer såsom risk, osäkerhet, normer, ”bounded rationality”, interaktionseffekter med redan befintliga styrmedel, politiska omständigheter etc.

 

   

  Filmer

   

  Lärandeaktiviteter

  Description

  Loading  Loading...

  Tip