This is the "Värderingar, normer och kultur" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid Handelshögskolan" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid Handelshögskolan   Tags: development, education, sustainable  

Den här guiden är tänkt som en hjälp till lärare vid Handelshögskolan i arbetet med integrering av hållbar utveckling i utbildningen.
Last Updated: Jun 1, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_Handels Print Guide

Värderingar, normer och kultur Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

 

Inledning

VÄRDERINGAR, NORMER OCH KULTUR

Hur sociala normer, kultur och värderingar påverkar ekosystem och människors välbefinnande via exempelvis konsumtionsbeteende, produktutformning och produktionsmetoder.

VAR, NÄR I UTBILDNINGEN?

 Mänsklig påverkan på de globala livsuppehållande systemen har blivit allt mer uppenbara och de pågående klimatförändringarna har trätt fram som ett ytterst påträngande bekymmer för nuvarande och inte minst kommande generationer. För att kunna förbättra och hantera den situation som uppstått behövs det kunskap om de normer och värderingar som vägleder mänskligt handlande, inklusive sådant som vi aktivt avstår ifrån. Vi behöver också en förståelse för att människor har olika normer och värderingar och handlingar kan ha olika innebörd beroende på den kulturella kontexten.

 Normer och värderingar handlar vanligtvis om sega och långlivade strukturer. Som individ har man dessutom ständigt att förhålla sig till den sociala omgivningens handlingsmönster; i mataffären, vid sopstationen, i bilkön, i relation till konkurrenter och kunder o.s.v. En annan svårighet i sammanhanget ligger att värdera och beakta konsekvenser som är avlägsna i tid och rum i relation till de fördelar som ett visst handlande medför på kort sikt. Värt att notera är att människan, lika lite som andra varelser, kan fortleva utan att lämna spår och ta utrymme i anspråk.  ”Allt levande lever genom något som är utanför sig själv” konstaterar Goethe och sätter därmed fingret på människans absoluta beroende av det liv som omger oss. Hur stora spår var och en av oss kan och bör lämna är i ett demokratiskt samhälle ofrånkomligt en fråga om normer, kultur och värderingar som ständigt bör granskas, diskuteras och utmanas.

 

   

  Resurser

   

  Filmer

   

  Lärandeaktiviteter

  Description

  Loading  Loading...

  Tip