This is the "Ledarskap och managementprinciper" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid Handelshögskolan" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid Handelshögskolan   Tags: development, education, sustainable  

Den här guiden är tänkt som en hjälp till lärare vid Handelshögskolan i arbetet med integrering av hållbar utveckling i utbildningen.
Last Updated: Jun 1, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_Handels Print Guide

Ledarskap och managementprinciper Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

 

Inledning

LEDARSKAP OCH MANAGEMENTPRINCIPER

Arbetssätt som driver på hållbarhetssträvanden och gynnar demokrati, delaktighet, långsiktighet och en bredare syn på företags värdeskapande (t ex socialt entreprenörskap).

Organisationers hållbarhetsarbete utmanar traditionella arbetssätt på flera olika sätt och ställer andra krav på ledarskap och organisering. Ett av de mer framträdande skälen till detta är att hållbarhetssträvanden förutsätter att fler intressenter inkluderas och ges större tyngd i bedömningen av framtida ageranden. Exempel på intressenter som då erhåller en mer framträdande roll är samhällsintressen i stort, miljön och framtida generationer. Genom att inkludera fler intressenter i bedömningen anlägger organisationen en bredare syn på sitt värdeskapande. För företag kan det innebära att kundvärde och aktieägarvärde kompletteras med värdeskapandet för fler intressenter. Med en sådan bredare syn utmanas ofta organisatoriska mål, värden och kulturella attribut. För att organisationer skall bejaka ett sådant synsätt fordras ökade krav på delaktighet, öppenhet, dialog, långsiktighet och ett tvärfunktionellt arbetssätt. Dessutom ställer det krav på att organisationen utvecklar ett strukturellt kapital (regler, rutiner och system) för att identifiera, följa upp och bedöma såväl olika intressentgruppers behov, krav och önskemål som de miljömässiga och sociala konsekvenser som företagets verksamhet och dess produkter har för dessa grupper. Mot bakgrund av de betydande utmaningar som ett aktivt hållbarhetsarbete ställer på organisationer fordras såväl stöd som kompetens i styrelser och ledningsgrupper för hållbarhetsfrågor i allmänhet och det ledarskap och organisatoriska attribut som stödjer en sådan utveckling i synnerhet.

 

   

  Filmer

   

  Lärandeaktiviteter

  Description

  Loading  Loading...

  Tip