This is the "Uppföljning, kommunikation och transparens" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid Handelshögskolan" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid Handelshögskolan   Tags: development, education, sustainable  

Den här guiden är tänkt som en hjälp till lärare vid Handelshögskolan i arbetet med integrering av hållbar utveckling i utbildningen.
Last Updated: Jun 1, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_Handels Print Guide

Uppföljning, kommunikation och transparens Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

 

Inledning

UPPFÖLJNING, KOMMUNIKATION OCH TRANSPERENS

Hur olika samhällsaktörer rapporterar, följer upp, kommunicerar samt utvärderar uppsatta mål och måluppfyllelse relaterat till sociala frågor och miljöprestanda.

Att mäta och kvantifiera har blivit allt viktigare inom miljö- och hållbarhetsområdet.  Alla aktörer (medborgare, företag, kommuner, osv), behöver bidra till att radikalt förändra dagens överutnyttjande av naturens resurser. För att förstå, föreslå, påskynda och följa upp dessa förändringsprocesser behöver vi kunna sätta upp mål, jämföra olika alternativ, beskatta sämre beteenden, utvärdera om vi är på rätt väg, osv.

Det finns en hel rad indikatorer som kan beskriva påverkan på våra gemensamma resurser, t.ex. Ecological Footprints, Water footprints, Carbon footprints, Ecological rucksack, Water Exploitation Index, etc. För mer information om hur man kan beräkna sina egna fotavtryck och hur man kan använda denna metod i undervisningen, se längre ned under Resurser, samt i högerspalten.    

En översikt i tabellform av olika indikatorer, med information om vad som mäts (vatten, koldioxid, …), för vilken typ av enhet de kan tillämpas (produkt, person, organisation, land, …), och med länkar, finns nedan under Resurser.

Miljömärkning kan också ses som ett sätt att mäta och kategorisera, märkt/icke-märkt, med syftet att göra det enklare för konsumenten att välja. Ofta grundar sig märkningen på kvantifierade data av olika slag.

Jordens befolkning ökar och fler människor lyfts ur fattigdom. Detta är naturligtvis mycket positivt, men det leder också till ett ännu hårdare tryck på jordens resurser. Mer behöver göras med mindre resurser! Ett nyckelbegrepp i detta sammanhang är Decoupling, som illustrerar i vilken mån förbättrade livsvillkor kan uppnås utan motsvarande ökning av naturresursförbrukning.

Tyvärr, har det visat sig att när vi blir effektivare (t.ex. genom att köpa en bensinsnålare bil), så leder ofta det uppkomna ”manöverutrymmet” till en ökad egen konsumtion, som ”äter upp” vinsten. Ett kvantitativt begrepp för detta fenomen är ”Rebound effect” eller ”Rekyleffekt”.

Kvantifierade mål har antagits under de senaste decennierna av aktörer på alla nivåer, från företag, kommuner, till länder och FN. Vid millennieskiftet antog FN ett 8 st Millenium Development Goals, MDG. Under 2015 skall dessa vara slutredovisade och nya mål kommer att antas, Sustainable Development Goals, SDG.

Hur företag och organisationer kan arbeta med indikatorer beskrivs inom ramen för GRI (Global Reporting Initiative), som handlar om hur man kan utforma hållbarhetsredo-visningar, innehållande kvantifierad information. Även WBCSD bistår med idéer om detta.

Inom klimatområde handlar mycket om att mäta och göra kvantitativa prognoser. Hur varmt kommer det att bli vid olika utsläppsscenarier? Hur mycket torrare/blötare kan det bli på en viss plats, osv?  IPCC publicerar en stor mängd kvantitativ information. Som en första introduktion rekommenderas den senaste Summary for Policymakers. På IPCC’s hemsida kan man enkelt hitta hela bakgrundsrapporterna. Figurer, tabeller och diagram, finns samlade under en särskild rubrik.

Naturligtvis, finns det en också stor mängd gängse statistiska data som är relevanta för hållbar utveckling. Det kan handla om analfabetism, jämställdhet, folkhälsa, konsumtion av energi, vatten, föda, osv.

 

   

  Filmer

   

  Lärandeaktiviteter

  Description

  Loading  Loading...

  Tip