This is the "Planering och design" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid Handelshögskolan" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid Handelshögskolan   Tags: development, education, sustainable  

Den här guiden är tänkt som en hjälp till lärare vid Handelshögskolan i arbetet med integrering av hållbar utveckling i utbildningen.
Last Updated: Jun 1, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_Handels Print Guide

Planering och design Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

 

Inledning

PLANERING OCH DESIGN

Hur samhällsplanering samt produkt- och tjänstedesign har inflytande över människors välbefinnande och påverkan på miljön.

Samhällsplanering och produkt- och tjänstedesign sätter vardagslivet i fokus och den mångfald av ting, miljöer och situationer som människor möter i hemmet, arbetsplatsen, skolan och i det offentliga rummet. Hur samhället organiseras och planeras, eller för den skull inte planeras, samt hur varor och tjänster utformas handlar i grundläggande mening om vägen från idé och vision till form och föremål, inte sällan med syftet att lösa specifika problem. Det kan till exempel inbegripa frågor om hur infrastrukturen ska organiseras för att säkerställa framkomlighet, hushållning med mark och en god boendemiljö i växande städer. Vilka kommunikationsmedel finns tillgängliga och vilka konsekvenser får användningen av dessa för människor och miljö på kort och lång sikt? Planering innebär att staka ut en framtid, exploatera och bevara, och i möjligaste mån förutse konsekvenser av ett sådant val, samtidigt som det bör finnas en medvetenhet om att man därmed försvårar eller till och med omöjliggör andra utvecklingsmöjligheter.

Hållbara städer

Mer än hälften av jordens befolkning bor i städer, och redan år 2030 kommer siffran att vara ca 60%. Ca ¾ koldioxidutsläppen genereras i städer. I dag lever mer än 800 miljoner människor i slumområden. Detta är några av skälen till att stora resurser kommer att användas för att skapa hållbara städer.

En rik person på landet konsumerar betydligt mer än en fattig person i en stad, och vice versa. Konsumtionsmönster beror antagligen betydligt mer på inkomst, än om man bor i en stad eller ej. Transportsystem, och annan infrastruktur som t.ex. avloppssystem skiljer dock en hel del mellan stad och landsbygd. Vissa typer av sociala problem accentueras i städer. Städer representerar både stora utmaningar och stora möjligheter. Området Hållbara städer har under senare blivit ett ”populärt”, både inom forskarvärlden och bland ”praktiker”, vilket illustreras av en stor mängd rapporter och web-siter med detta fokus.

 

   

  Resurser

  Ekosystemtjänster i Stockholmsregionen. Ett underlag för diskussion och planering. (http://www.trf.sll.se/Publikationer/2013/Ekosystemtjanster-i-Stockholmsregionen/ )

  Forsberg (red 2005) Planeringens utmaningar och tillämpningar. Uppsala Publishing House AB.

  Healey, P. 2007, Urban complexity and spatial strategies: towards a relational planning for our times. Routledge: London. 328 s.

  Hägerstrand, T (1970) What about people in regional science? Papers of the Regional-Science Association, vol XXIV. 

  Larsson, A & Jalaks, A (2008) Jämställdhet nästa!: samhällsplanering ur ett genusperspektiv. SNS Förlag. http://www.bikes-vs-cars.com/

  Enrique Peñalosa: Why buses represent democracy in action: https://www.ted.com/talks/enrique_penalosa_why_buses_represent_democracy_in_action

  Wiberg mfl (2015) Medborgardialog - demokrati eller dekoration? 12 röster om dialogens problem och potential i samhällsplaneringen. Stiftelsen Arkus

   

  Filmer

   

  Lärandeaktiviteter

  Description

  Loading  Loading...

  Tip