Projektarbeten (Uppgift 5a) HT14
This is the "Lärandemål för Yrkeslärarprogrammet vid GU" page of the "Verktygslåda lärande för hållbar utveckling vid Yrkeslärarprogrammet" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda lärande för hållbar utveckling vid Yrkeslärarprogrammet  

Last Updated: Jun 7, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_LUN_YLP Print Guide

Lärandemål för Yrkeslärarprogrammet vid GU Print Page
  Search: 
 
 

Ur kursplanen för kursen LYK80G

Inom Yrkeslärarprogrammet bearbetas problematiken med lärande för hållbar hand primärt i kursen LYK 80G. Denna kurs är programmets sista (högskoleförlgda) kurs vid Göteborgs universitet.
En viktig utgårngspunkt är olika internationella överenskommelser och svenska nationella styrdokument för skolan och vuxenutbildningen.

De flesta ämnesplanerna för gymnasieskolans yrkesprogram har tydliga miljö- och hållbarhetsmål:

Några exempel:
- Miljöhänsyn inom hantverksområdet, till exempel val av material, källsortering och återvinning.
- Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om handelns roll för hållbar utveckling
- Undervisningen (i Industriteknik) ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av hur produktion och produkter påverkar miljön och tillgången på de resurser som används.

 

Planeten är en webresurs från Forskning.se och bjuder på interaktiva
kunskapsscener
fyllda med fakta, illustrationer, filmer och animeringar.

I examensmålen för samtliga lärarprogram på Göteborgs universitet står det: "Visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling.

Ur kursplanen för LYK80G
Lärande om hållbar utveckling samt hållbar utveckling i praktiken studeras som exempel på ett allmänt område för skolutveckling. 

I detta kursmoment utvecklas dels kunskap om hållbar utveckling och utbildning för hållbar utveckling, dels introduceras tematiska och metodiska verktyg för att genomföra olika undervisningsmoment med hållbar utveckling i fokus. 

Färdighet och förmåga
- förstå och kritiskt granska begreppet hållbar utveckling och dess användning inom samhället och skolan
- genomföra ett arbete inom hållbar utveckling relaterat till det egna yrkesområdet.

Hur genomförs ovanstående på kursen?
Kursen har fem arbetsuppgifter, samtliga är examinerande. Den sista av dessa tar upp Lärande för hållbar utveckling.Kursmomentet inleds med en föreläsning om samhällets hållbarhetsproblematik och kopplingen till våra livsstilar. 

Huvuduppgiften handlar om att beskriva ett planerat undervisningsinslag på temat Hållbar utveckling. Inslaget ska kunna användas som ett moment/ett tema i ett yrkesprogram. Denna del utförs av en grupp lärarstudenter, vanligen med olika programinritningar. Gruppen skall exemplifiera hur miljö- och hållbarhetsfrågor integrerats i verksamheten i form av styrdokument, arbetsbeskrivningar, kunderbjudanden mm.

  • - Vilka undervisningsmål har gruppen för undervisningsinslaget?
  • - Vilka perspektiv är i fokus?
  • - Hur kan man få med alla tre perspektiven av hållbar utveckling?
  • - Hur kan projektet knytas till ämnesplaner och kurser?
  • - Vad ser ni som utmaningen med ert projekt?
  • - Hur ser utvecklingspotentialen ut för ert projekt?

Som ett komplement finns en individuell läs- och reflektionsuppgift, där läsningen utgör underlag till gruppuppgiften och reflektionsdelen ger en sammanfattning av den avslutande seminariediskussionen.

GUL-länkar till genomförda projektarbeten på LYK80G?

 

 

 

Startnycklar för lärande för hållbar utveckling är en webbplats
med ca 1500 sökbara arbeten på samma tema utförda av
lärarstudenter vid Göteborgs universitet 2005-2011
.

Description

Loading  Loading...

Tip