Projektarbeten (Uppgift 5a) HT14
This is the "Institutioner, organisationer, myndigheter mm" page of the "Verktygslåda lärande för hållbar utveckling vid Yrkeslärarprogrammet" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda lärande för hållbar utveckling vid Yrkeslärarprogrammet  

Last Updated: Jun 7, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_LUN_YLP Print Guide

Institutioner, organisationer, myndigheter mm Print Page
  Search: 
 
 

Organisationer som arbetar med lärande för hållbar utveckling i Sverige


 
SWEDESD
The Swedish International Centre of Education for Sustainable Development at Gotland University has the mandate to support the development and practice of Education for Sustainable Development (ESD) through capacity development, evaluation and research, policy development, information exchange, partnerships and networking. SWEDESD is designing, developing and implementing thematic education and training programmes and capacity development projects to facilitate and support education and action competencies for sustainable development.

FN och hållbar utveckling
Utbildning för hållbar utveckling syftar till att mobilisera de pedagogiska resurserna i världen för att hjälpa till att skapa en mer hållbar framtid. Det finns många vägar till hållbarhet (t.ex. hållbart jord- och skogsbruk, forskning och tekniköverföring, finans, hållbar produktion och konsumtion) nämnda i de 40 kapitlen i Agenda 21, det officiella dokumentet från FNs miljötoppmöte i 1992. Utbildning är en av dessa vägar. Unesco var den ledande organisationen för FN: s årtionde för utbildning för Sustainable Development (2005-2014).

UNESCO
Svenska Unescorådet är aktivt inom LHU/ESD. Utbildning för hållbar utveckling är en av prioriteringarna för det svenska Unescoarbetet.
Exempel på teman inom hållbar utveckling är fattigdomsminskning, medborgarskap, fred, etik, lokalt och globalt ansvarstagande, demokrati och förvaltning, begränsning av katastrofer, utveckling av landsbygd och stad, vatten, hållbar urbanisering, jämställdhet och kulturell mångfald. 

 

 


UNICEF
 
UNICEF är ett politiskt och religiöst obundet FN-organ. UNICEF finns representerat i över 190 länder och territorier. I över 150 av dem driver man i samarbete med ländernas regeringar långsiktiga utvecklingsprojekt för utsatta barn. Starkt fokus riktas mot barns rättigheter och utvecklingsarbete.

 

 

Världsnaturfondens "lärarrum" för hållbar utveckling
WWF erbjuder en rad olika utbildningar, verktyg och metoder för lärare och elever. Det mesta är nedladdningsbara dokument, men det finns också ett omfattande webbaserat material, länkar mm.UNICEF erbjuder gratis utbildningsmaterial för olika skolstadier.Naturskyddsföreningens skolsidor 
Naturskyddsföreningen erbjuder bland annat utbildningsmaterial för grundskolan på temat Energi och klimat med elevblad, lärarhandledningar och filmer. Naturskyddsföreningen är en ideell förening.

 

Energifallet
På Energifallet.se finns 33 övningar för grundskolan som kopplar elevernas vardag och livsstil till energi, klimatpåverkan och hållbar utveckling. För varje övning beskrivs läroplansmål och vilka förmågor som tränas.(Naturskyddsföreningen)

CSR Sweden
Corporate Social Responsibility – CSR – innebär att företag, aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen. Ett aktivt CSR-arbete stärker företagets relationer med såväl anställda som kunder och ägare – och dessutom tillväxten och lönsamheten.
CSR Sweden har 18 medlemsföretag och är nationell partner till CSR Europe, Europas ledande CSR-företagsnätverk med 70 multinationella medlemsföretag och 40 systerorganisationer i 29 länder, sammanlagt mer än 10.000 företag.

 

Rapporter och litteratur om lärande för hållbar utveckling

Lärande för hållbar utveckling i förskola och skola (2013)
I den här skriften från Universitets- och högskolerådet redovisas vad som kännetecknar hållbar utveckling och hur skolans nya styrdokument, i de olika skolformerna, förhåller sig till detta lärande.

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling, Göteborgs universitet 2011-2015 (2013)
Handlingsplanen för miljö och hållbar utveckling anger de övergripande målen för universitetets arbete med miljö och hållbar utveckling och hur dessa skall realiseras av universitetets verksamheter. De områden som omfattas av handlingsplanen är de som av verksamheten bedömts som viktigast. 

Entreprenörskap och hållbar utveckling inom skola och högskola (2012)
Rapporten visar möjligheter när undervisningen hjälper unga att utveckla kunskap och förmåga att se de stora globala utmaningarna och genom initierade och kreativa handlingar bidra till hållbar utveckling. WWF. En sammanfattning av rapporten går att läsa här

 


The Parts and The Whole. A Holistic Approach to Environmental and Sustainability Education
(2012) 
De av varandra beroende miljömässiga, ekonomiska, sociala och politiska utmaningar som mänskligheten står inför efterfrågar kapabla och ansvarstagande medborgare, som kan fatta välgrundade beslut och agera för att skapa förutsättningar för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet - lokalt och globalt. Utbildning och livslångt lärande är viktiga förutsättningar för att kunna agera och göra dessa val. Denna handbok syftar till att inspirera och utgöra en källa till idéer, verktyg och metoder som kan bidra till att berika undervisningen i skolan. Manualen beskriver hur läraren kan förnya sin undervising med nya perspektiv och metoder. Arbetsbladen är indelade i olika tvärvetenskapliga delar. Till exempel ”Holistic” som skär över ämnesgränserna, naturvetenskap (fysik, kemi och biologi) och samhällsvetenskap (geografi, samhällskunskap och samhälle). Swedish International Centre of Education for Sustainable Development (SWEDESD)

Skolors arbete med värdefrågor och demokratifostran (2011)
Sammanfattning av en litteraturöversikt för kvalitetsgranskningen. En rapport från Skolinspektionen. 

Skola på hållbar väg - Skolors arbete inom hållbar utveckling (2010)
på hållbar väg är en sammanfattande slutrapport från Världsnaturfonden (WWF), som under tre år har samarbetat med 10 skolor i Sverige under benämningen En skola på hållbar väg. Dessa skolor är levande och verkliga exempel på hur man kan utveckla värdegrund, ledning och undervisning och allt som omger skolan i form av skolfastighet, skolgård, närmiljö med mera under ett paraply.
Skriften Skola på hållbar väg är en sammanfattande slutrapport från Världsnaturfonden, som under tre år har samarbetat med 10 skolor i Sverige under benämningen En skola på hållbar väg. Dessa skolor är levande och verkliga exempel på hur man kan utveckla värdegrund, ledning och undervisning och allt som omger skolan i form av skolfastighet, skolgård, närmiljö med mera under ett paraply. (WWF)

Inventering av hållbar utveckling i lärarutbildning (2010)
En kort sammanfattning av Världsnaturfondens (WWF) ”rankinglista” av omfattningen av hållbar utveckling-integration i 2001 års lärarutbildningar i Sverige. 

Education and Sustainability - learning for a better world (2009 -)
Tidskrift online och i pappersformat. Olika tema, exempelvis utomhuspedagogik, hälsa och biologisk mångfald. Nummer 6 behandlar temat delaktighet och bygger till stor del på projektet Öresundsklassrummet som har pågått i tre år i Malmö, Lund och Köpenhamn. Det innehåller även flera internationella artiklar på samma tema samt tips på metoder och lärresurser som kan underlätta i och utanför klassrummet.

Kursmärkning - Göteborgs universitet (2009)
Utvärdering av märkning av kurser och program vid Göteborgs universitet efter inslag av miljö och hållbar utveckling.


Tankar om hållbar utveckling och lärande
(2009)
I denna skrift har författaren gjort ett försök att återge några av alla de tolkningar som hörs idag. FN, Brundtlandkommissionen, Skolverket, en rad utredningar, miljörörelsen och forskare, alla har de bidragit med sina pusselbitar kring lärande för hållbar utveckling. Vilken bild framträder då vi försöker lägga ihop detta pussel? Helen Hasslöf och projektet ”Mat och lärande för hållbar utveckling”

Hållbar utveckling och lärande - Inspirationsskrift för universitetslärare (2008)
Skriften Hållbar utveckling och lärande inleds med en beskrivning av HU-begreppet och vad lärande för hållbar utveckling är eller kan vara, särskilt på högskolenivå. Den andra delen är exempel på hur HU har integrerats i olika högskoleutbildningar. (WWF)

Sustainability at the Speed of Light. (2002)
Informations-och kommunikationsteknik (IKT) är redan och kommer i framtiden att få en än större betydelse som resurs för att både förstå bakgrunden till och öka insikten om klimathot och andra globala och regionala katastrofer, som hotar vår planet. (WWF)

 

 

 

Övriga resurser om lärande för hållbar utveckling

ESD Sverige
ESD Sverige är en webbportal för forskning och högre utbildning om lärande för hållbar utveckling.
Bakom ESD Sverige står organisationerna Högre utbildning för hållbar utveckling (HU2), Vetenskap för hållbar utveckling samt WWF utbildning.

Globalportalen
I Globalportalen samlas artiklar och nyheter om bistånd och världens utveckling, tips på aktiviteter, jobb och volontärresor.
Informationen kommer från över 50 svenska ideella organisationer, folkhögskolor och studieförbund.

 

HU2
Nätverket Högre utbildning för Hållbar utveckling, HU2,  vänder sig till intresserade personer inom universitet och högskolor samt myndigheter, verk och nationella studentorganisationer. Nätverkets målsättning är att integrera hållbar utveckling i den högre utbildningen. Våren 2014 består nätverket av ca 120 medlemmar.

Nätverket Lärande för Hållbar Utveckling (LHU)
I Sverige finns sedan början av 1990-talet ett nationellt nätverk för lärande för hållbar utveckling. Nätverket är öppet för alla som engagerar sig i frågor som rör hållbar utveckling och skolsystemet och har idag runt 250 deltagare från olika nivåer i utbildningssystemet. Syftet med nätverket är att driva på arbetet med lärande för hållbar utveckling, både lokalt och globalt, bland annat genom erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och inlägg i den nationella och internationella utvecklingen.
Kommunikationen hålls idag levande på deltagarnas initiativ och genom mailkontakt. Årligen arrangeras en konferens med fokus på erfarenhetsutbyte.
Är du intresserad av att delta eller har du frågor som rör nätverket? Kontaktas via lhunatverket@gmail.com 


Planeten

Planeten är en interaktiv resurs som handlar om vår planet och människans ökande påverkan på den.

Webbsidan bjuder på nytänkande interaktiva kunskapsscener fyllda med fakta, illustrationer, filmer och animeringar.

Bakom webbsidan står Forskning.se, som drivs och utvecklas av tio olika svenska myndigheter och stiftelser.

 

 

 

Startnycklar för hållbar utveckling
Detta är en stor idébank med över 1500 bidrag från lärarstudenter på Göteborgs universitet producerade under åren 2005-2011. 

Sidan har länkar till korta bildspel eller filmer, producerade av lärarstudenterna. Dessa illustrerar studenternas idéer om hur lärande för hållbar utveckling kan genomföras i skolan på olika stadier. Målgruppen för bildspelen är elever.

Ämnesbredden är stor - såväl aspekter på ekonomiskt som socialt och ekologiskt hållbar utveckling är rikt representerade. 

Alla bildspelen är sökbara med hjälp av indexord, titelsökning och skoltyp/aktivitetsform.

Man också kan läsa sammanfattningar av respektive undervisningsidé som pdf.

Description

Loading  Loading...

Tip