This is the "Environmental Humanities - doktorandkurs" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid Humanistiska fakulteten" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid Humanistiska fakulteten   Tags: development, education, sustainable  

Ditt verktyg för att integrera hållbar utveckling i utbildningen
Last Updated: Jun 1, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_hum Print Guide

Environmental Humanities - doktorandkurs Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:

 • redogöra för vetenskapsfältet environmental humanities i ett historiskt och samtida perspektiv
 • redogöra för grundläggande tvärvetenskapliga begrepp, metoder och teorier, där natur- och humanvetenskaper möts och samverkar.
 • jämföra och kritiskt förhålla sig till begrepp, metoder och olika teoretiska perspektiv förekommande inom fältet environmental humanities, där natur- och humanvetenskaper möts och samverkar, skriftligt såväl som muntligt
 • visa förmåga att anlägga historiska perspektiv på nutida problem och frågor relaterade till fältet environmental humanities, där natur- och humanvetenskaper möts och samverkar
 • självständigt formulera och diskutera problem inom fältet och visa förmåga att formulera en tvärvetenskaplig projektidé med stöd i någon inom environmental humanities förekommande metod- och/eller teoribildning, där natur- och humanvetenskaper möts och samverkar
 • anlägga ett kritiskt perspektiv på begrepp, metoder och teorier hämtade från fältet environmental humanities, där natur- och humanvetenskaper möts och samverkar
 • värdera metoder och teorier inom environmental humanities och deras verkningskraft och relevans
   

  Inledning

  För att lösa en rad komplexa miljörelaterade problem behöver olika vetenskapsgrenarna börja samarbeta och skapa gemensamma plattformar för förståelse och vetenskaplig kreativitet.

  Kursen syftar därför till att orientera och fördjupa doktorandens kunskaper om det framväxande fältet Environmental humanities – vilket sker såväl i ett historiskt som i ett samtida perspektiv. Särskilt fokuseras vetenskapliga inriktningar, metoder och teorier vilka överbryggar den ofta förekommande föreställda klyftan mellan natur- och humanvetenskaper.

  Kursen har som mål att förse kursdeltagarna med kunskap för att själva kunna arbeta med och utforma tvärvetenskapliga projekt i detta förmenta gränsland.

    

   Resurser

    

   Filmer

    

   Lärandeaktiviteter

   Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier (både vid två campusträffar och vid nätbaserade seminarier). Kursen inbegriper även praktiska övningar. Kursen är ett samarbetsprojekt mellan flera institutioner vid Humfak samt GMV och på kursen får deltagarna träffa föreläsare från litteraturvetenskap, historia, religion, filosofi, engelska och kemi. Det ingår också en föreläsning som beskriver Göteborgs miljövetenskapliga centers föreståndare Katarina Gårdfeldts erfarenhet av att samordna tvärvetenskapliga och interdisciplinära projekt.

   Examinationen utgörs av att doktoranden gör ett eget framlägg av ett paper vid en avslutande minikonferens samt genom respons till andra studenters presentationer (se kursinnehåll).

    Description

    Loading  Loading...

    Tip