This is the "Hållbarhetsproblem" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid Konstnärliga fakulteten" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid Konstnärliga fakulteten   Tags: development, education, sustainable  

Din sida för integrering av hållbar utveckling i utbildningen
Last Updated: Jun 1, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_Konstfak Print Guide

Hållbarhetsproblem Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

 

Inledning

HÅLLBARHETSPROBLEM

Vår tids ekologiska, sociala, ekonomiska och politiska nyckelfrågor för en hållbar utveckling beskrivs ofta som mycket ”komplexa och sammanlänkade, omtvistade och kontroversiella” (citat från Arjen Wals 2014 i nedanstående referens) och där tvärvetenskapliga angreppssätt är nödvändiga för att förstå problem och möjliga lösningar. För att beskriva komplexiteten i hållbarhetsproblem används ibland begreppet wicked sustainability problems (WSP). Begreppet wicked problems har använts inom samhällsplanering sedan åtminstone början av 70-talet (Rittel & Webber 1973) och har senare av Norton (2005) kopplats samman med hållbarhetsproblem till Wicked Sustainability Problems (WSP). Seager (2012) har använt begreppet för att förstå hållbarhetsproblem och lösningar ur ett ingenjörsvetenskapligt perspektiv. På Chalmers pågår forskning (J Lönngren 2014) kring WSP och om studenters lärande för att kunna hantera WSP. WSP karaktäriseras av  att

1) utveckla en klar och entydig problemformulering för WSP är svårt om inte omöjligt,

2) varje WSP har flera men inkompatibla lösningar,

3) tidsramarna för WSP är öppna och ny information tillkommer ständigt,

4) varje WSP är ny och unik och

5) konkurrerande värdesystem eller mål existerar för varje WSP, vilket gör otvetydigt "goda" lösningar praktiskt taget omöjliga. (övers. av J Lönngrens karaktäristik)

 

Resurser

Lönngren, J., Chalmers University of, T., Institutionen för tillämpad, i., Chalmers tekniska, h., & Department of Applied Information, T. (2014). Engineering Students' Ways of Relating to Wicked Sustainability Problems. (Dissertation/Thesis).

Norton, B. G. (2005). Sustainability: A Philosophy of Adaptive Ecosystem Management: University of Chicago Press.

Rittel, H. W. J., & Webber, M. M. (1973). Dilemmas in a general theory of planning. Policy Sciences, 4(2), 155-169.

Seager, T., Selinger, E., & Wiek, A. (2012). Sustainable Engineering Science for Resolving Wicked Problems. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 25(4), 467-484. doi: 10.1007/s10806-011-9342-2

Dokumentet nedan innehåller några ytterligare referenser:

 

Filmer

 

Lärandeaktiviteter

Studenterna kan identifiera något WSP i sitt framtida yrkessammanhang och beskriva varför det är ett WSP - alltså dels hur problemets sociala, ekologiska och ekonomiska (kulturella, politiska) globala aspekter hänger samman och dels hur problemet uppfyller kriterierna för WSP.

Description

Loading  Loading...

Tip