This is the "Styrning, förvaltning" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid Konstnärliga fakulteten" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid Konstnärliga fakulteten   Tags: development, education, sustainable  

Din sida för integrering av hållbar utveckling i utbildningen
Last Updated: Jun 1, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_Konstfak Print Guide

Styrning, förvaltning Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

 

Inledning

STYRNING, FÖRVALTNING

Man skulle kunna påstå att det finns tre huvudtyper av aktörer som fattar beslut som påverkar klotets väg mot hållbar utveckling;

i)                   den politiska sfären inklusive lagstiftare

ii)                  företag och organisationer

iii)                enskilda människor som konsumenter och samhällsmedborgare.

Naturligtvis finns inga vattentäta skott mellan kategorierna. Politiska partier har ju en fot i den politiska sfären och en fot bland medborgarna. Beslutsfattare inom företag och organisationer är ju också enskilda medborgare, osv.

En fjärde aktör, som inte fattar beslut, men som ändå har ett viktigt inflytande, skulle kunna vara de aktörer som tar fram ny kunskap om problem och lösningar. Exempel på sådana aktörer är forskare inom universitet och institut, internationella organisationer som IPCC, UNEP, OECD och EEA, men även NGOs. Återigen, inga vattentäta skott, eftersom företag också tar fram kunskap och lösningar, osv.

Varje kategori har sina möjligheter till påverkan. Den politiska sfären har möjlighet att införa styrmedel av olika slag (skatter, subventioner, lagstiftning, information, m.m.), samt ansvarar för att förhandla fram fördrag, konventioner och andra internationella överenskommelser. Företagen har ansvar för att förse marknaden med nya innovativa lösningar, minska sina egna utsläpp och att använda den makt som följer med de stora ekonomiska resurserna på ett ansvarsfullt sätt. De enskilda människorna kan ju påverka genom sina konsumtionsval, och genom att utnyttja sina medborgerliga rättigheter (rösta, engagera sig politiskt, delta i debatt, osv). Kunskapsuppbyggande organisationer som tar fram statistik om det aktuella läget och ny kunskap för framtiden, har en stor indirekt påverkan genom att bl.a. beskriva problem, ta fram underlag för politiska beslut och undersöka möjliga lösningar för framtiden.

Längst ner I resursboxen nedan presenteras länkar, rapporter och annan information i fyra dokument, som i viss utsträckning speglar de tre beslutsfattande aktörernas skyldigheter och möjligheter;

Styrmedel och förvaltning  /  Policy instruments and Governance

Företagens arbete och marknader /  Companies and markets

Konsumtion och hållbarhet  / A consumer perspective to Sustainability

 Den fjärde kategorins, dvs de kunskapsuppbyggande institutionernas,  möjligheter, beskrivs på många andra olika ställen i Verktygslådan.

 

 

Resurser

Vid GU, Handelshögskolan finns prof. i miljöekonomi Thomas Sterner med forskningsområdet Design av styrmedel. Thomas Sterner har också varit en av huvudförfattarna till IPCC's delrapport om åtgärder för klimatförändringar.

Forskare vid Stadsvetenskapliga institutionen på Samhällsvetenskapliga fakulteten med prof. Sverker Jagers studerar bl.a. styrmedel, demokrati och miljöpolitik och kan förmedla kontakt med föreläsare.

Naturvårdsverket håller nu på att samla in vetenskapliga sammanställningar inom framförallt områdena konsumtion och transporter bl.a. för att stödja arbetet för att  Sverige skall kunna nå sina Miljömål. men också för att Sverige i FN åtagit sig att särskilt arbeta med hållbar konsumtion. Rapporten Hållbara konsumtionsmönster från februari 2015 och är författad av främst forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers. En tidigare rapport Nudging - ett verktyg för hållbara beteenden? behandlar möjligheter att använda andra styrmedel än lagstiftning och reglering.

Här nedan finns fyra dokument som vart och ett innehåller en förteckning över länkar till material och hänvisningar till rapporter och böcker inom respektive område

 

Filmer

 

Lärandeaktiviteter

Description

Loading  Loading...

Tip