This is the "Ekologiskt fotavtryck/kvantifiering, mätning" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten   Tags: development, education, sustainable  

Ditt verktyg för att integrera hållbar utveckling i utbildningen
Last Updated: Jun 1, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_utbvet Print Guide

Ekologiskt fotavtryck/kvantifiering, mätning Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

Obs! Lärandemålen nedan är ej formulerade för att uppfylla hållbarhetsmärkningens kriterier vid GU – vissa gör dock detta ändå och lärare som vill hållbarhetsmärka en kurs behöver själv kontrollera lärandemål mot kriterierna.

 Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

-  Redogöra översiktligt för begreppet ekologiskt fotavtryck och andra sätt att beräkna en individs eller en organisations miljöpåverkan.

-  Diskutera den framtida yrkesverksamhetens globala ekologiska fotavtryck och hur man skulle kunna uppnå en mindre ekologisk belastning och en hållbar utveckling

-  Relatera verksamhetens ekologiska fotavtryck till andra aspekter av HU, ekonomi och sociala förhållanden, i tid (nu och framtiden) och rum (lokalt-globalt).

   

  Inledning

  EKOLOGISKT FOTAVTRYCK / KVANTIFIERING, MÄTNING

  Att mäta och kvantifiera har blivit allt viktigare inom miljö- och hållbarhetsområdet.  Alla aktörer (medborgare, företag, kommuner, osv), behöver bidra till att radikalt förändra dagens överutnyttjande av naturens resurser. För att förstå, föreslå, påskynda och följa upp dessa förändringsprocesser behöver vi kunna sätta upp mål, jämföra olika alternativ, beskatta sämre beteenden, utvärdera om vi är på rätt väg, osv.

  Det finns en hel rad indikatorer som kan beskriva påverkan på våra gemensamma resurser, t.ex. Ecological Footprints, Water footprints, Carbon footprints, Ecological rucksack, Water Exploitation Index, etc. För mer information om hur man kan beräkna sina egna fotavtryck och hur man kan använda denna metod i undervisningen, se längre ned under Resurser, samt i högerspalten.    

  En översikt i tabellform av olika indikatorer, med information om vad som mäts (vatten, koldioxid, …), för vilken typ av enhet de kan tillämpas (produkt, person, organisation, land, …), och med länkar, finns nedan under Resurser.

  Miljömärkning kan också ses som ett sätt att mäta och kategorisera, märkt/icke-märkt, med syftet att göra det enklare för konsumenten att välja. Ofta grundar sig märkningen på kvantifierade data av olika slag.

  Jordens befolkning ökar och fler människor lyfts ur fattigdom. Detta är naturligtvis mycket positivt, men det leder också till ett ännu hårdare tryck på jordens resurser. Mer behöver göras med mindre resurser! Ett nyckelbegrepp i detta sammanhang är Decoupling, som illustrerar i vilken mån förbättrade livsvillkor kan uppnås utan motsvarande ökning av naturresursförbrukning.

  Tyvärr, har det visat sig att när vi blir effektivare (t.ex. genom att köpa en bensinsnålare bil), så leder ofta det uppkomna ”manöverutrymmet” till en ökad egen konsumtion, som ”äter upp” vinsten. Ett kvantitativt begrepp för detta fenomen är ”Rebound effect” eller ”Rekyleffekt”.

  Kvantifierade mål har antagits under de senaste decennierna av aktörer på alla nivåer, från företag, kommuner, till länder och FN. Vid millennieskiftet antog FN ett 8 st Millenium Development Goals, MDG. Under 2015 skall dessa vara slutredovisade och nya mål kommer att antas, Sustainable Development Goals, SDG.

  Hur företag och organisationer kan arbeta med indikatorer beskrivs inom ramen för GRI (Global Reporting Initiative), som handlar om hur man kan utforma hållbarhetsredo-visningar, innehållande kvantifierad information. Även WBCSD bistår med idéer om detta.

  Inom klimatområde handlar mycket om att mäta och göra kvantitativa prognoser. Hur varmt kommer det att bli vid olika utsläppsscenarier? Hur mycket torrare/blötare kan det bli på en viss plats, osv?  IPCC publicerar en stor mängd kvantitativ information. Som en första introduktion rekommenderas den senaste Summary for Policymakers. På IPCC’s hemsida kan man enkelt hitta hela bakgrundsrapporterna. Figurer, tabeller och diagram, finns samlade under en särskild rubrik.

  Naturligtvis, finns det en också stor mängd gängse statistiska data som är relevanta för hållbar utveckling. Det kan handla om analfabetism, jämställdhet, folkhälsa, konsumtion av energi, vatten, föda, osv. 

   

  Resurser

  (Bilden ovan är från WWF. Klicka på bilden för att komma till deras hemsida om ekologiskt fotavtryck!)

  Världsnaturfonden har en broschyr som beskriver begreppet och hur det används, speciellt mot den individuella nivån:

   Den amerikanska tankesmedjan Global Footprint Network beskriver ekologiska fotavtryck från nationell nivå till individuell. Denna organisation har också beräkningsmodeller för ekologiskt fotavtryck.

  Även Världsnaturfonden har beräkningsmodeller för ekologiskt fotavtryck, som riktar sig till individer, men även andra liknande beräkningsmodeller finns, som Ecological footprint och Klimatkontot

  Eventuellt finns också nationellt och internationellt arbete för minskning av ekologiskt fotavtryck för respektive verksamhet så som det finns för t.ex. sjukvård och skola.

  Här nedan finns 7 dokument med i tabellform ytterligare länkar till websidor och dokument inom respektive område.

   

  Lärandeaktiviteter

  Beräkna fotavtryck eller annat relevant mått

  Temat lämpar sig väl för eget arbete med beräkningsmodeller för ekologiskt fotavtryck, individuella och för organisationer. Till detta läggs också reflektioner över hur fotavtryck kan minskas .

  Enklaste uppgiften: studenterna beräknar sitt eget individuella fotavtryck. Se Resurser!

  I en studieuppgift från Ithaca college (se pdf-fil nedan!) uppmanas studenten att inte bara beräkna sitt eget utan också andra tänkbara individers fotavtryck i andra såväl rika som fattiga länder. I uppgiften finns också en hel del bra länkar.

  Förhandla om fotavtryck

  På Chalmers gör studenterna i en kurs ett rollspel om internationella förhandlingar om ekologiskt fotavtryck. Se  sidan 31 i Undervisning i och om hållbar utveckling  - 29 exempel från Chalmers. Där finns också ett antal länkar till internetsidor med ekologiska fotavtryck: Journey to Forever, MyfootprintBestfootforward, Footprintnetwork

  Minska fotavtryck

  Studenterna kan beskriva det arbete som görs internationellt och i Sverige för att minska verksamheters globala fotavtryck och bedriva en hållbar verksamhet.

  Dietistprogrammet har använt nedanstående uppgift.

  Description

  Loading  Loading...

  Tip