This is the "Hållbarhetsanalys" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid IT-fakulteten " guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid IT-fakulteten   Tags: development, education, sustainable  

Ditt verktyg för att integrera hållbar utveckling i utbildningen
Last Updated: Jun 1, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_it Print Guide

Hållbarhetsanalys Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

Obs! Lärandemålen nedan är ej formulerade för att uppfylla hållbarhetsmärkningens kriterier vid GU – vissa gör dock detta ändå och lärare som vill hållbarhetsmärka en kurs behöver själv kontrollera lärandemål mot kriterierna.

Till hjälp att formulera lärandemål kan man dock här ha kriterium 2 i de nya kriterierna för hållbarhetsmärkning:

2. Analys ur ett globaliseringsperspektiv
Hur produkter, tjänster, eller aktiviteter inom det egna livet eller inom det framtida professionella yrkesutövandet påverkar naturmiljö, sociala förhållanden och ekonomi i ett globalt perspektiv idag och i framtiden.

Från SA's olika program finns en rad förslag på mål som kan användas efter viss modifiering inom temat Hållbarhetsanalys. Se nedanstående fil!

 

Inledning


Klicka på bilden för källa!

HÅLLBARHETSANALYS

Det här temat innefattar en mer kvalitativ analys ur ett hållbarhetsperspektiv av material och metoder (inklusive kemikalier, strålning, mat, etc.) som används inom den framtida yrkesverksamheten

  NÄR, VAR I UTBILDINGEN?

Under utbildningens teori och praktik kan studenterna träna på detta genom att själva välja exempel på material, produkter eller metoder för att undersöka och analysera dessa ur ett hållbarhetsperspektiv.

VAD?

En hållbarhetsanalys innebär att man på en förenklad nivå och utan precisa beräkningar undersöker hur material, t.ex. en produkt är tillverkad, vilka resurser som krävts för produkten, hur dessa utvunnits, under vilka sociala omständigheter produkten är tillverkade, hur den fungerar i relation till miljö under användning och slutligen hur och var den kan kasseras och eventuellt återvinnas och under vilka omständigheter den kasseras/återbrukas/återvinns. Dvs man gör en hållbarhetsanalys av materialet, produktens påverkan på sociala förhållanden (People), miljö (Planet) och ekonomi (Prosperity) lokalt och globalt, idag och i framtiden. Detta kallas ibland också för social livscykelanalys där man vid sidan av det fysiska materialet och miljön också tar hänsyn till sociala och också delvis ekonomiska förhållanden.

Inom alla yrken som programutbildningarna syftar mot kommer de f.d. studenterna att hantera material och metoder. I vissa fall kommer de att ha möjlighet att välja mellan olika alternativ direkt eller senare i sitt yrkesliv. Ett viktigt moment är att vid sidan av kvalitets- och prisaspekter också kunna väga in hållbarhetsaspekter.

Det finns också inköpspolicies och etiska riktlinjer för inköp i t.ex. VGregionen, som behandlar de flesta av dessa faktorer.

 

Resurser

Begreppet Social Life Cycle Analysis är relativt nytt och presenteras t.ex. av KTH. FN's miljöprogram UNEP har publicerat en skrift Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products, som dock är ganska teknisk

GöteborgsPosten hade för några år sedan en artikel om missförhållanden vid tillverkning av kirurgiska instrument till sjukhus i VGregionen. I samband med detta uppmärksammades också den Uppförandekod för leverantörer, som VG-regionen tillsamman med Stockholms läns landsting och Region Skåne tillämpar. SwedWatch, som nämns i artikeln är en organisation som på uppdrag av företag, myndigheter, kommuner och landsting utreder och rapporterar hur t.ex. riktlinjer inom detta område följs. Rapport om och senare uppföljning av missförhållanden i samband med instrumenttillverkning finns publicerade. Man har också undersökt tillverkning av handskar till svenska sjukhus och gjort riskanalys av råvaror till textilier, elektronik och biodrivmedel

Den internationella organisationen Health Care Without Harm har en hel del exempel på problematiska material i hälso- och sjukvård.

Världsnaturfonden har en intressant skrift om bomull.

Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling. Här finns också sociala krav att ställa vid upphandling.

 

Lärandeaktiviteter

 I Niko Roordas bok Fundamentals of Sustainable Development finns exempel på vad man kallar produkters "ryggsäck" samt i Exercises till kap 8 på sid 7.

I Chalmers rapport med Goda exempel på sid 19-21 finns övningar i Livscykelanalys.

Arjen Wals, professor i socialt lärande och hållbar utveckling och gästprofessor  vid GU, har ett mer vardagligt exempel på en övning för att förstå den globala påverkan som en vanlig produkt kan ha - se fil nedan!

I Word-dokumentet nedan finns några studieuppgifter från program inom SA.

I kurser vid flera lärosäten, t.ex. tekniska utbildningar vid Chalmers och Umeå universitet låter man studenterna börja med att välja någon positiv aktivitet eller produkt i sin egen vardag och göra en hållbarhetsanalys enligt ovan av den.

Description

Loading  Loading...

Tip