This is the "Mänskliga rättigheter, rättvisa, globalisering, etik" page of the "Verktygslåda för hållbar utveckling vid Lärarutbildningsnämnden" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Verktygslåda för hållbar utveckling vid Lärarutbildningsnämnden   Tags: development, education, sustainable  

Ditt verktyg för att integrera hållbar utveckling i utbildningen
Last Updated: Jun 1, 2017 URL: http://libguides.ub.gu.se/ESD_lun Print Guide

Mänskliga rättigheter, rättvisa, globalisering, etik Print Page
  Search: 
 
 

Lärandemål

Obs! Lärandemålen nedan är ej formulerade för att uppfylla hållbarhetsmärkningens kriterier vid GU – vissa gör dock detta ändå och lärare som vill hållbarhetsmärka en kurs behöver själv kontrollera lärandemål mot kriterierna..

- Beskriva olika värdegrunder och etiska perspektiv på hållbar utveckling samt reflektera över deras betydelse för sjuksköterskans/individens ansvar

 

Längst ner i spalten hittar du ett Word-dokument med lärandemål, där dessa angetts för kurserna som beskrivs nedan.

Kursen Miljö, mänskliga rättigheter och global politik I som ges vid Malmö Högskola har 11 lärandemål i sin kursplan.

Det finns kurser på flera universitet runt om i världen, men inte alltid med explicita lärandemål. Dock har en kursen Selected Problems in International Law: Climate Change, Human Rights and the Environment som ges vid The IUCN Academy of Environmental Law vid Ottawas Universitet fyra angivna syften.

Course E023: Environment and Human Rights som ges av Human Rights Education Associates (HREA) har lärandemålen inbakade i texten i kursplanen.

Så har också kursplanen till Training Seminars Human Rights and the Environment   som ges av The European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC) vid universitetet i Venedig.

 

Inledning

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, RÄTTVISEFRÅGOR, GLOBALISERING, ETIK

Många etiker hävdar att globaliseringen också ställer nya krav på hur vi bör förhåller oss till andra människor. Vilka/vad har vi ansvar för? Som professionella och som medborgare i en globaliserad värld?

Det hårda tryck som en ökande och allt rikare världsbefolkning ställer på jordens resurser leder till en rad olika etiska spörsmål om rättvisa och mänskliga rättigheter.

Hur skall de knappa naturresurserna fördelas på ett rättvist sätt? Det kan handla om vatten, mark, fisk, mineraler, eller utrymmet att släppa ut växthusgaser i atmosfären. Hur skall dessa naturresurser fördelas mellan länder, mellan fattig och rik inom länder, och mellan generationer?  Biodiversiteten är hotad på grund av människans utvinning och förbrukning av naturresurserna. Konflikter mellan ursprungsbefolkningars hävdvunna rätt och behovet av att utnyttja naturresurser för att skapa utveckling, är en annan fråga ”laddad med etiska komplikationer”. Hur skall man se på en ökande privatisering av basresurser som mark och vatten (”land and water grabbing”), utifrån ett rättviseperspektiv? Globalt aktiva företag och länder, köper idag upp naturresurser i utvecklingsländer i en allt snabbare takt? Klimatförändringarna, orsakade i stor utsträckning av den industrialiserade världen, förväntas att slå hårdast mot fattiga sårbara samhällen, vilket naturligtvis leder till etiskt laddade spörsmål.    

Om man är en aning cyniskt lagd, kan man ju konstatera att det i alla fall inte råder någon brist på intressanta konflikter att använda som studieobjekt i våra kurser. Vi har samlat ihop rapporter, intressanta exempel, och andra resurser, som behandlar skärningsytan mellan hållbar utveckling å ena sidan och mänskliga rättigheter, rättvisa eller etik å den andra sidan. Det visade sig vara en mer komplicerad uppgift än förväntat att kategorisera och strukturera materialet, beroende på att begreppen går i varandra, och används på olika sätt av olika aktörer.  Under rubriken Resurser nedan, gör vi ändå ett försök med fyra kategorier;

 • Mänskliga rättigheter och Hållbar utveckling  / Human rights and Sustainable Development
 • Etik, Rättvisa och Hållbar utveckling /Ethics, Justice (Equity) and Sustainable Development
 • Företagen, Hållbar Utveckling och de etiska dimensionerna  / Business, Sustainable Development and Ethics
 • Globaliseringsetik / Globilization ethics

Det finns komplexa samband mellan Mänskliga rättigheter och Miljö/naturresurser. Är en god naturmiljö och tillgång till naturresurser en mänsklig rättighet? Kan man inskränka mänskliga rättigheter för att bevara en hotad naturmiljö?

En bra utgångspunkt är den av SIDA  publicerade lättlästa men fördjupande texten Miljö och mänskliga rättigheter - samband och motsättningar  av Elisabeth Abiri, tidigare bl.a. ordförande i regeringens Delegation för mänskliga rättigheter. Hon menar att varje politik för att upprätthålla och främja människors grundläggande mänskliga rättigheter kommer att påverka miljön på något sätt och varje politik utformad för att värna om eller förbättra miljön kommer att beröra frågor om människors grundläggande mänskliga rättigheter. Hennes slutsats är att ” Kopplingen mellan mänskliga rättigheter och miljö kommer med stor sannolikhet att bli detta årtusendets stora fråga”.

Miljöetik

Ett annat område för etiska reflektioner är miljöetik, dvs människans sätt att förhålla sig till natur och miljö: en grov indelning görs i antropocentrisk (människocentrerad) och icke-antropocentrisk miljöetik. Den förstnämnda innebär att man ser natur och miljö främst som resurs för människan och hennes liv och välbefinnande och med rätt att hantera naturen efter sitt eget gottfinnande, medan ett icke-antropocentriskt synsätt innebär att man ser människan som en del av natur och miljö utan några särskilda rättigheter i förhållande till t.ex. andra arter eller hela ekosystem. En förståelse för olika miljöetiska ställningstagande kan också ge en större förståelse för människors eller kulturers olika ställningstagande till frågor som rör t.ex. djurförsök eller användning av andra naturresurser.

 VAR, NÄR I UTBILDNINGEN?

Bl.a i kurser där man lär om etik och mänskliga rättigheter.

   

  Resurser

  Såväl globaliseringsetik som miljöetik berörs i de flesta böcker om hållbar utveckling. Det finns således en hel del också på svenska. Se litteraturlista under temat Hållbar Utveckling!

  På GU finns professor Bengt Brülde, bengt.brylde@filosofi.gu.se , som bl.a. skrivit boken Hur bör vi handla? (tillsammans med Joakim Sandberg) samt artiklar och böcker om olika aspekter på globalisering, etik och hälsa bland mycket annat. Brülde har en artikel Om global rättvisa i Filosofisk tidskrift 2010/2. Kontakta honom för tillgång till denna i undervisning, eventuellt också för föreläsning!

  Från Vetenskapsrådet kan man få tillgång till Göran Collses artikel Globaliseringens etik

  Nedan finns också en text av Barbosa da Silva som diskuterar globaliseringens etik (tillgång via personlig kontakt)

  GLOBALISERINGSETIK: litteratur finns i dokument nedan

  MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH MILJÖ

  Abiri, E. (2001). Miljö och mänskliga rättigheter – samband och motsättningar: SIDA Avdelningen för naturresurser och miljö.

  Knox, J. H. (2013). Report of the Independent Expert on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment.   

  Moser, C., Norton, A., Conway, T., Ferguson, C., & Vizard, P. (2001). to Claim our Rights: livelihood security, human rights and sustainable development. Paper presented at the Human Rights, Asset and Livelihood Security and Sustainable Development, London.

  Sachs, A., & Peterson, J. A. (1995). Eco-justice: linking human rights and the environment (Vol. 127). Washington, D.C: Worldwatch Institute.

  Schram, G. G. (2014). Human rights and the environment. Nordic Journal of International Law, 61(1-4), 141-150. doi: 10.1163/15718107-90000015

  UNEP, O. a. (2012). Human Rights and the Environment. Rio+20: Joint Report OHCHR and UNEP.

  The Embassy of Sweden in Bangkok & Sida. (2014). Regional Workshop on the “Interaction between Environmental Sustainability and a Human Rights-Based Approach”, Bangkok, 20-21 May 2014, final report. Bangkok.


  Nedan finns fyra dokument med länkar till websidor och dokument inom respektive område

   

  Filmer

   

  Lärandeaktiviteter

  Sjuksköterskeprogrammet har använt uppgifter i nedanstående fil.

  Description

  Loading  Loading...

  Tip